Uzbekistan to bajeczny kraj

29 Moze 2017 Czas podróży: z 07 Moze 2017 na 14 Moze 2017
Reputacja: +15
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

. Wreszcie speł nił o się marzenie i odwiedziliś my Uzbekistan. To magiczny, bajeczny kraj. Tysią c i jedna noc w peł nej chwale. Teraz w porzą dku.

Jak już kilkakrotnie widzieliś my, konieczne jest znalezienie lokalnego biura podró ż y - zawsze jest taniej, a co najważ niejsze moż na okreś lić ewentualne dodatkowe koszty. warunki.


W Uzbekistanie z powodzeniem znaleź liś my biuro podró ż y „Turan Travel Service”. Wygodna forma pł atnoś ci + odbió r począ tku wycieczki na naszą proś bę . W grupie nie ma 20-30 osó b (jeś li wykupisz wycieczkę od touroperatora, któ ry odbierze Cię po cał ym kraju i odsprzedaje do tego samego biura podró ż y), a tylko 2-6! ! ! Wycieczka jest zorganizowana perfekcyjnie: spotkanie na lotnisku, noclegi w komfortowych hotelach, lokalny przewodnik w każ dym mieś cie, eskorta, któ ra opiekuje się (a wł aś ciwie dba) o Ciebie przez cał y czas trwania wycieczki! I mieliś my podwó jne szczę ś cie, a naszą eskortę był dyrektor biura podró ż y Anatolij. Ogromne specjalne podzię kowania dla niego. Hotel w każ dym mieś cie jest wyją tkowy, ale ł ą czy je zachowany lokalny smak.

Mieszczą się one w dawnych karawanserajach, uzupeł nione jedynie nowoczesnymi udogodnieniami, któ re nie naruszają harmonii staroż ytnoś ci. W Bucharze to Khurjin. W Khiva Qosha Darvoza. Pyszne ś niadania, domowy komfort, ż yczliwoś ć personelu - czujesz się jak w bajce.

Przewodniczka w Samarkandy Popova Galina specjalne podzię kowania. Tyle wiedzy, któ rą wnosi do Ciebie w inteligentnej, przyjemnej formie, ż e chcesz sł uchać i sł uchać . A wokó ł takiego pię kna i mocy zapiera dech w piersiach. Moż esz dotkną ć cał ego tego orientalnego pię kna. To bardzo waż ne: nie tylko patrzeć z daleka, ale dotykać tego, co sześ ć wiekó w temu stworzyli mistrzowie ceramiki! Meczety, medresy, mauzolea są majestatyczne i okazał e. Tak, wiele został o zniszczonych, odrestaurowanych dopiero w naszych czasach, ale to wcale nie psuje wraż enia.

Zachowane budynki w Shakhrisabz sprawiają wraż enie potę gi, wielkoś ci i pozostawiają myś l o udziale kosmosu w swoim nieziemskim pochodzeniu.

Przewodnik po Bucharze Mastura, prawdziwym kolorowym Uzbeku. Nie wiem nawet, co jest waż niejsze: jej patriotyzm czy uzbecki urok)) Oczywiś cie Buchara ró ż ni się od Samarkandy. Jej budynki nie są tak jasne, ale są poskł adane w kompleksy, okoliczne tereny został y uszlachetnione, co sprzyja spacerom. Khiva to osobny kraj o wł asnym kolorze, zwyczajach i ludziach. Trafiasz do miasta z przeszł oś ci, pozornie nietknię tego przez czas. Moż na w nim spę dzić cał y dzień , po prostu spacerują c i rozglą dają c się . Szczegó lne wraż enie robi widok z minaretu, na któ ry radzimy wspią ć się bezbł ę dnie.

Ż ywnoś ć w Uzbekistanie to osobny temat, któ rym moż na delektować się bez koń ca, ale pokró tce.


Pilaw w Samarkandzie, w domu plov jest nie do pochwał y, nie da się opisać tego pysznego, po prostu SPRÓ BUJ! ! ! W Bucharze najbardziej pamię tny posił ek w Lyabichauzie. Weź wę dliny i miodową wó dkę - uważ aj wieczó r za sukces. Ceny są magiczne, trudno wydać wię cej niż.1000 rubli za dwoje, chyba ż e pę kniesz z obż arstwa. Musisz zamó wić mię so, mię so i mię so + sał atkę warzywną )) Usł uga jest szybka i wygodna. Każ dy problem jest rozwią zywany szybko, z uś miechem. Wygodne jest ró wnież , aby napiwek był wliczony w koszt czeku.

O ję zyku – ż adnych problemó w, plus ż yczliwoś ć miejscowej ludnoś ci i ogó lnie czujesz się komfortowo. Upał nie jest dokuczliwy, brak wilgoci znacznie uł atwia znoszenie. 38 dla nas w Uzbekistanie, jak 28 dla nas. Trzeba wymienić pienią dze nie w kantorze (wyjdzie o poł owę mniej), ale na targu, w hotelu, w koń cu poproś o przewodnika. Nie zmieniaj zbyt wiele na raz.

Za 100 dolaró w dostaniesz okoł o 800 tysię cy som, w wię kszoś ci mają banknoty tysią cdolarowe, wię c zastanó w się , jak wielką LOT-ę dla ciebie zrzucą . Plecak na pienią dze nie zaszkodzi)) Na rynku moż na pł acić w rublach i dolarach, wię c jeś li już , negocjuj. Pamią tki lepiej kupić w Bucharze i taniej, a wybó r jest bogatszy. Ale lepiej zaopatrzyć się w alkohol w Samarkandzie, bo z alkoholem w Uzbekistanie jest cię ż ko. Zdecydowanie polecamy odwiedzenie winnicy w Samarkandzie. Balsam jest czysto Viagra, orzeź wia nie jak dziecko. Ekspert degustacji to prawdziwy profesjonalista!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Самарканд, площадь Регистон - это визитная карточка Самарканда
Podobne historie
Uwagi (6) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara