Enigma 3*– Opinie

128
Ocena 9.010
na podstawie
128 opinii
№1 w ocenie hotelu Nikołajewka
9.4 Numer
9.5 Usługa
9.5 Czystość
9.5 Odżywianie
9.3 Infrastruktura
Hotel "Enigma" znajduje się w Nikolaevce - miejscowości wypoczynkowej na zachodnim Krymie, na wybrzeżu Morza Czarnego. Hotel jest idealny dla rodzin z dziećmi. Do morza 100 metrów, plaża jest piaszczysta i kamienista, wejście do morza jest stopniowe.Więcej →
аватар grishvina.sasha
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Co roku wyjeż dż amy z rodziną nad morze. Nasza rodzina jest doś ć duż a i bardzo trudno jest wszystkim zadowolić . Ale znaleź liś my ś wietny hotel na wybrzeż u Morza Czarnego. O Enigmie usł yszał em przypadkiem w rozmowie z kolegami, a my wł aś nie szukaliś my hotelu. … Już ▾ Co roku wyjeż dż amy z rodziną nad morze. Nasza rodzina jest doś ć duż a i bardzo trudno jest wszystkim zadowolić . Ale znaleź liś my ś wietny hotel na wybrzeż u Morza Czarnego. O Enigmie usł yszał em przypadkiem w rozmowie z kolegami, a my wł aś nie szukaliś my hotelu. Bez zastanowienia postanowiliś my zarezerwować pokoje na wrzesień , a ponieważ zrobiliś my to z wyprzedzeniem, mieliś my -10% rabatu. Po przyjeź dzie do hotelu byliś my bardzo zadowoleni - teren jest duż y, pię kny, pokoje przytulne i przestronne. Plaż a jest bardzo blisko hotelu. Jedzenie tutaj jest smaczne i satysfakcjonują ce, za pienią dze, któ re zapł aciliś my, nigdzie nie znaleź libyś my tak wspaniał ego jedzenia. A jest miejsce na spę dzenie wolnego czasu, nawet skontaktowaliś my się z ich biurem informacji turystycznej i wybraliś my się na wycieczkę , a pó ź niej odwiedziliś my delfinarium. Wszystkim bardzo podobał a się reszta, byli zadowoleni.
аватар kulanova.verunya
Krym bardzo mi się podobał i bardzo się cieszę , ż e wybraliś my ś wietny hotel na nasze wakacje z wszelkimi wygodami. Odpoczywaliś my w Enigmie. Ich pokoje są szykowne i nie tylko do spania i tyle, ale tutaj moż na wspaniale wypoczą ć z klimatyzacją , przed telewizorem. … Już ▾ Krym bardzo mi się podobał i bardzo się cieszę , ż e wybraliś my ś wietny hotel na nasze wakacje z wszelkimi wygodami. Odpoczywaliś my w Enigmie. Ich pokoje są szykowne i nie tylko do spania i tyle, ale tutaj moż na wspaniale wypoczą ć z klimatyzacją , przed telewizorem. Wzię liś my pokó j i 2 posił ki dziennie. Jedzenie tutaj jest po prostu pyszne i codziennie wszystko jest nowe. Jak tylko bę dziesz miał sił ę to wszystko ugotować , wymyś l menu. A porcje są takie sycą ce! A na terenie hotelu jest miejsce na spę dzenie wolnego czasu: moż esz iś ć do parku, na basen i zabiegi spa. Wszystko, czego potrzebujesz na udane wakacje.
аватар galinatrostikova
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu w Enigmie. Bardzo dobry hotel, wysoki poziom obsł ugi. Zarezerwowaliś my pokó j trzyosobowy - bardzo dobry i przytulny ze wzglę du na to, ż e miał nie tylko ł ó ż ko i szafę , ale takż e stolik, lampę - daje wraż enie, ż e jest się w domu. … Już ▾ Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu w Enigmie. Bardzo dobry hotel, wysoki poziom obsł ugi.
Zarezerwowaliś my pokó j trzyosobowy - bardzo dobry i przytulny ze wzglę du na to, ż e miał nie tylko ł ó ż ko i szafę , ale takż e stolik, lampę - daje wraż enie, ż e jest się w domu. Codziennie nas sprzą tano. W pokoju był a suszarka do wł osó w, deska do prasowania i ż elazko. Korzystali ró wnież z usł ug pralniczych, bardzo wygodnych, ż e hotel moż e zaoferować tak wiele usł ug.
Stoł ó wka jest dobra, jedzenie pyszne. Jeś li masz ochotę na coś niezwykł ego, moż esz odwiedzić kawiarnię -bar, osobiś cie bardzo lubił em ich koktajle mleczne.
Plaż a jest ś wietna, najlepsze miejsce do pł ywania z dzieć mi, bez obaw wypuszczam syna nad morze. Wszystko jest w Twojej dł oni. Z reszty jestem zadowolona, ​ ​ mogę polecić ten hotel.
аватар prilepsheva.zoya
 •  podróżował 4 roku wstecz
Zatrzymaliś my się tutaj w sierpniu. Bardzo podobał mi się hotel, dobre, przyzwoite miejsce, z wszystkimi wygodami. W pokojach jest wszystko, co potrzebne do uł atwienia pobytu - klimatyzacja, TV. Pokoje są przestronne, nie gromadzą się na 2 metrach kwadratowych. Morze jest w zasię gu spaceru, jest wystarczają co duż o leż akó w, nie trzeba wstawać rano, aby usią ś ć (przynajmniej my tak zrobiliś my). … Już ▾ Zatrzymaliś my się tutaj w sierpniu. Bardzo podobał mi się hotel, dobre, przyzwoite miejsce, z wszystkimi wygodami. W pokojach jest wszystko, co potrzebne do uł atwienia pobytu - klimatyzacja, TV. Pokoje są przestronne, nie gromadzą się na 2 metrach kwadratowych. Morze jest w zasię gu spaceru, jest wystarczają co duż o leż akó w, nie trzeba wstawać rano, aby usią ś ć (przynajmniej my tak zrobiliś my). Obsł uga jest doskonał a, sprzą tanie jest codziennie. Jedzenie jest dobre, nawet mó j nienasycony mą ż był zawsze zadowolony z posił ku. Dzię ki za komfortowy pobyt.
аватар zhozefina.oziran
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Jeś li nie wiesz, gdzie odpoczą ć z mał ym dzieckiem, polecam Hotel Enigma w Nikolaevce. Tutaj nie odczujesz dyskomfortu podczas odpoczynku z dzieckiem. Posiadają wysokie krzeseł ka, ł ó ż eczka dziecię ce są dostarczane do pokoju, jest specjalne jedzenie, w razie potrzeby mogą dokonać dostawy z miasta. … Już ▾ Jeś li nie wiesz, gdzie odpoczą ć z mał ym dzieckiem, polecam Hotel Enigma w Nikolaevce. Tutaj nie odczujesz dyskomfortu podczas odpoczynku z dzieckiem. Posiadają wysokie krzeseł ka, ł ó ż eczka dziecię ce są dostarczane do pokoju, jest specjalne jedzenie, w razie potrzeby mogą dokonać dostawy z miasta. Niedaleko od plaż y wybrzeż e jest czyste, nie gł ę bokie, dzię ki czemu moż na bezpiecznie wyką pać dziecko. A co bardzo waż ne, na terenie znajduje się punkt pierwszej pomocy, wię c jeś li coś się stanie, zawsze moż na uzyskać niezbę dną opiekę medyczną . Był am bardzo zadowolona z wakacji, nie musiał am myś leć o tym, jak dziecko umyć , czy po prostu nakarmić . Bardzo dobrze.
аватар kristina.leonova541
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Podobał o nam się w Nikoł ajewce. Zatrzymaliś my się w hotelu Enigma w poł owie czerwca. Potem był a wspaniał a pogoda, morze się rozgrzał o, pię kna. Mieliś my szczę ś cie do hotelu - dobra obsł uga, przyzwoite menu. Teren jest zadbany, jest wiele miejsc do odpoczynku, cienie, w któ rych moż na usią ś ć . … Już ▾ Podobał o nam się w Nikoł ajewce. Zatrzymaliś my się w hotelu Enigma w poł owie czerwca. Potem był a wspaniał a pogoda, morze się rozgrzał o, pię kna. Mieliś my szczę ś cie do hotelu - dobra obsł uga, przyzwoite menu. Teren jest zadbany, jest wiele miejsc do odpoczynku, cienie, w któ rych moż na usią ś ć . Byliś my prawie cał y czas nad morzem, przyjechaliś my zjeś ć . Jadalnia z pysznym jedzeniem i przemyś lanym menu. Zmieniał się każ dy dzień , przez prawie 2 tygodnie odpoczynku nie mę czył em się , jak to bywa przy monotonnej diecie. W pobliż u jest targ, ale kupowaliś my tam tylko owoce, bo jedzenie był o dobre, a my nawet nie chcieliś my niczego ekstra. Hotelowy bar oferuje koktajle mleczne, lody i wiele wię cej. Ceny są normalne. Zamó wił em tu pizzę i kebab wieczorem. Polecamy ró wnież . Dobre miejsce na pobyt. Nie ma na co narzekać . Osobiś cie podobał o mi się to nawet bardziej niż za granicą .
аватар nastiusha-fomina.1985
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Hotel Enigma ma najlepszą obsł ugę na wybrzeż u. To nie pierwszy raz na Krymie, ale dzię ki temu hotelowi chcę ponownie wró cić do Nikolaevki. Wszystko tutaj jest przemyś lane dla dobrego wypoczynku. Dobre pokoje, dobre materace, prysznic z ciepł ą wodą . … Już ▾ Hotel Enigma ma najlepszą obsł ugę na wybrzeż u. To nie pierwszy raz na Krymie, ale dzię ki temu hotelowi chcę ponownie wró cić do Nikolaevki. Wszystko tutaj jest przemyś lane dla dobrego wypoczynku. Dobre pokoje, dobre materace, prysznic z ciepł ą wodą . Jedzenie jest jak w domu, a nawet lepsze. Mię so, ryby, warzywa, dodatki, zupy. Wszystko, czego potrzebujesz do kompletnej diety. Bardzo lubię ich zupę Cezar i czerwoną rybę . Na obiad pieczeń w garnku - po prostu liż esz palce. Pró bował em grilla - polecam! Jest wielu wczasowiczó w z dzieć mi, a dzieci wyglą dają na bardzo szczę ś liwe. Dobry hotel, podobał o mi się . Rzadko widzisz to w naszych szerokoś ciach geograficznych. Nawet w Turcji nie zawsze otrzymujesz taki poziom usł ug.
аватар inna.tokareva.88
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Wró ciliś my z wakacji w Nikolaevce na Krymie. Enigma Hotel. Podobał o mi się to bardzo! Był em wcześ niej w wielu miejscach, ale teraz są moimi ulubionymi! Pojechaliś my naszym samochodem, przyjechaliś my pó ź nym wieczorem, od razu zostaliś my zakwaterowani. … Już ▾ Wró ciliś my z wakacji w Nikolaevce na Krymie. Enigma Hotel. Podobał o mi się to bardzo! Był em wcześ niej w wielu miejscach, ale teraz są moimi ulubionymi! Pojechaliś my naszym samochodem, przyjechaliś my pó ź nym wieczorem, od razu zostaliś my zakwaterowani. Zarezerwował em pokó j standardowy. Przytulny, ze wszystkim, czego potrzebujesz. Ł azienka jest czysta, rę czniki ł adnie pachną , poś ciel ś wież a. Hotel ma dobrą okolicę z miejscami do siedzenia. Szukaliś my hotelu z wyż ywieniem, bo nie chcieliś my sami gotować , ani szukać gdzie zjeś ć w nieznanym miejscu. Jedzenie jest bardzo smaczne! Wszystko jest ś wież e i jest wybó r. Szczegó lnie chciał bym wspomnieć o ich grillu wedł ug gruziń skiego przepisu! Có ż , jest niesamowicie pyszny! Mię so jest ś wież e i soczyste, a zapach… Piszę i pamię tam, jak niesamowicie pyszne jest to danie! Jeś li tam pojedziesz, gorą co polecam! W sumie spę dziliś my tam 10 dni. Ś wię to do zapamię tania!
аватар Galina763
 •  podróżował 5 lat wstecz
Znalazł em Enigmę przez przypadek. Niczego wcześ niej nie zamawialiś my, szliś my na oś lep. Podobał o mi się wybrzeż e Nikolaevki. Tam postanowiliś my się zatrzymać . Po kró tkiej wę dró wce po okolicy natknę liś my się na Enigmę . … Już ▾ Znalazł em Enigmę przez przypadek. Niczego wcześ niej nie zamawialiś my, szliś my na oś lep. Podobał o mi się wybrzeż e Nikolaevki. Tam postanowiliś my się zatrzymać . Po kró tkiej wę dró wce po okolicy natknę liś my się na Enigmę . Okazał o się , ż e budynek jest ł adny, a lokalizacja jest dobra. Zostaliś my przywitani przez przyjaznego pracownika, któ ry zaproponował , ż e pokaż e nam dostę pne pokoje. Był o ich kilka. Podobał a mi się cena i warunki, wię c zdecydowaliś my się na pobyt w tym hotelu. Już pierwszego wieczoru postanowiliś my spró bować ich kuchni, tak reklamowanej przez tego samego pracownika. Niby wszystko przez nich robione, duż y wybó r kebabó w itp. Był o bardzo smacznie. Poważ nie. Zazwyczaj kebaby na morzu są na każ dym kroku, ale tak pysznych nie jadł am już dawno. Powiedzieli, ż e sekret tkwi w gruziń skiej marynacie, ale nam o tym nie powiedzieli))))) Przez 7 dni pró bowaliś my wszystkiego. Grilla jadano prawie codziennie. To był o tego warte. I wcale nie zmę czony. Ś niadania i obiady jedzono w ich jadalni. Ró wnież dobre jedzenie. Nie ma na co narzekać . Opró cz jedzenia pamię tam też morze, ciepł e i bez silnych fal. Przyszli wcześ nie, ż eby był o mniej ludzi, i wyszli w porze lunchu. Ale chcę powiedzieć , ż e nie był o tł oczno. naprawdę mi się podobał o. Nie lubię tł umó w. Moż e lipiec-sierpień jest tam wię cej ludzi, ale teraz był o super!
аватар elvira.agafonova.2017
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Mieszkaliś my w hotelu Enigma w maju. Pogoda był a w porzą dku - niezbyt gorą co, ale morze jest już wystarczają co ciepł e do pł ywania. Byli bezdzietni, zostali z babcią . Postanowiliś my zrobić sobie przerwę . Hotel polecili nam przyjaciele, któ rzy byli tam zeszł ego lata. … Już ▾ Mieszkaliś my w hotelu Enigma w maju. Pogoda był a w porzą dku - niezbyt gorą co, ale morze jest już wystarczają co ciepł e do pł ywania. Byli bezdzietni, zostali z babcią . Postanowiliś my zrobić sobie przerwę . Hotel polecili nam przyjaciele, któ rzy byli tam zeszł ego lata. Przyniosł y wiele pozytywnych emocji i ż ywych zdję ć . My też tu wyjechaliś my w tym samym ś wietnym nastroju! Personel hotelu stara się jak najlepiej. Widać , ż e nie pracują pod presją , ale dlatego, ż e naprawdę chcą , aby goś cie mieli dobre wraż enia i dobre wakacje. Jedzenie był o cudowne - na ś niadanie naleś niki, serniki, jajka, owsianka, co kto lubi. Na obiad pyszne zupy, mię so lub ryby, dodatki. Na obiad sał atki drugie. Osobiś cie podobał a mi się sał atka jarzynowa i Cezar. Kotlety są generalnie klasowe - mię kkie, soczyste! A porcje są poważ ne, nie dla dzieci. Blisko morza. Chodziliś my po plaż y i pł ywaliś my. Duż o jeź dziliś my na wycieczki. Pojechaliś my z chę cią oderwania się od pracy i codziennych spraw i udał o się ! Dzię kujemy personelowi hotelu za goś cinnoś ć !
Pokaż więcej »


awatara mansurovaguzelka
Dzień dobry! Chcieliśmy wiedzieć, czy można zostać z Wami bez obowiązkowych posiłków?
6 lat wstecz  •  2 abonent brak odpowiedzi
awatara vitaliyshatura
Czy Enigma ma basen? Czy woda w nim jest podgrzewana? Czy za dziecko w wieku 2 lat w pokoju 2-osobowym trzeba dopłacać?
10 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara cvfzcred
Witam serdecznie, chcemy przebywać z Państwem od 10 sierpnia 2012 do 24 sierpnia 2012. Jedna osoba dorosła i dwie dziewczynki w wieku 16 lat. Chciałabym wiedzieć, jaka jest cena noclegu w tym okresie i trzech posiłków dziennie. Czy plaża jest płatna czy bezpłatna? A ile kosztuje dostawa z dworca kolejowego w Symferopolu do hotelu? Z góry dziękuję :)
11 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
awatara Zemchug
Z trzema posiłkami dziennie dla każdego.
12 lat wstecz  •  brak subskrybentów brak odpowiedzi
awatara tanaktp
Również koszt, czas przyjazdu i wyjazdu są stałe lub nie (pociąg przyjeżdża do Symferopola o godzinie 14:00). Dziękuję Ci! poczta: [email protected]
12 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Отель «Энигма» находится в Николаевке – курортном поселке западного Крыма, на берегу Черного моря. Отель идеально подходит для семейного отдыха с детьми. До моря 100 метров, пляж песчано-галечный, заход в море постепенный.

Lokalizacja Отель находится в 40 км от центра Симферополя. От аэропорта «Симферополь» расстояние до отеля составляет 50 км, добраться можно на такси, маршрутном такси (время в пути – 40-50 минут).
Opis plaży Песчано-галечный пляж находится в 2-3 минутах ходьбы от здания отеля. На пляжной зоне предоставляется прокат снаряжения для водных видов спорта, здесь же можно заказать прогулку на яхте вдоль крымского побережья.
 • 1 linia
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża miejska
 • piaszczysto-kamienista plaża
 • żwirowa plaża
W hotelu

Охраняемая территория, обеденный зал, винный уголок в баре. В отеле действует система обязательного двухразового питания для взрослых (завтрак и обед). Ужин по желанию: либо комплексный, либо заказное меню на баре. Детское питание – по желанию.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny  FREE 
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • lekarz  FREE 
 • noclegi ze zwierzętami  FREE 
 • pokoje dla niepalących
Dla dzieci Детский уголок у пляжа.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport
 • kort tenisowy
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Всего в отеле 20 номеров. Уборка номеров производится ежедневно, смена белья раз в семь дней или по просьбе.

W pokojach

Отдельный трехметровый балкон, мебель, кондиционер и телевизор (со спутниковыми каналами), холодильник, электрический чайник и набор необходимой посуды. Отдельный санузел и душевая кабинка, необходимый набор полотенец для пользования в номере, фен. Горячая и холодная вода постоянно.

Adres Крым, г. Николаевка, ул. Чудесная, 2, коттедж 53
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный, галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.