Sunset Kendwa Beach Hotel 3*– Opinie

5
Ocena 7.510
na podstawie
5 opinii
№2 w ocenie hotelu Kendwa
8.6 Numer
8.3 Usługa
8.6 Czystość
8.0 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Sunset Kendwa Beach Hotel jest 3-gwiazdkowym obiektem położonym zaledwie 3,6 km od Mnarani Sea Turtle Conservation Pond i 3,6 km od plaży Nungwi. Plaża Baobab znajduje się w odległości spaceru. Nadaje się na romantyczne i rodzinne wakacje.Więcej →
аватар ElenaE1979
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 9.0
Hotel Sunset Kendwa Beach poł oż ony jest przy plaż y Kendwa. Zanzibar to pię kny archipelag Oceanu Indyjskiego u wybrzeż y Tanzanii. Zamieszkaliś my w bungalowie nad samym brzegiem oceanu. W pokoju: duż e, czyste ł ó ż ko z baldachimem; klimatyzacja, wentylator, lodó wka, sejf, kanapa, stó ł . … Już ▾ Hotel Sunset Kendwa Beach poł oż ony jest przy plaż y Kendwa. Zanzibar to pię kny archipelag Oceanu Indyjskiego u wybrzeż y Tanzanii. Zamieszkaliś my w bungalowie nad samym brzegiem oceanu. W pokoju: duż e, czyste ł ó ż ko z baldachimem; klimatyzacja, wentylator, lodó wka, sejf, kanapa, stó ł . Na balkonie znajduje się stó ł z krzesł ami. Bardzo romantyczny domek w gaju palmowym))) W ł azience prysznic, toaleta, dwie umywalki...Jeś li chodzi o obsł ugę , to trzeba od razu zrozumieć doką d jedziemy i czego się spodziewać po tej podró ż y. Pokoje są czyste i przyzwoite, mają wł asny smak. Kraj jest biedny, ale bardzo kolorowy. Wszystko tak naprawdę odbywa się w trybie „Hakuna Matata”, Polak…)))). Plaż a jest najlepsza na wyspie: czysta, mię kka, biał y piasek, mał o turystó w. Ocean jest pię kny. Jest po prostu niesamowity. Ten hotel ma najpię kniejszą plaż ę ! Ocean praktycznie nie istnieje. Przypł ywy są nieznaczne. Jedzenie jest doskonał e i niezbyt drogie.
Jedliś my tylko owoce morza i byliś my bardzo zadowoleni z kuchni, gotowania, obsł ugi. Jedzenie bez skazy…

Wybraliś my się na indywidualną wycieczkę (4 osoby) na wyspę z ż ó ł wiami Prison Island i Stone Town. Odwiedziliś my Kizimbani Spice, farmę przypraw na pó ł nocy kraju w wiosce, w któ rej rosną takie przyprawy jak goź dziki, wanilia, kardamon, gał ka muszkatoł owa, cynamon, ró ż ne rodzaje pieprzu. Dom Freddiego Mercury'ego na Zanzibarze w Stone Town to jedna z gł ó wnych atrakcji. Pierwsze domowe muzeum poś wię cone ś wiatowej sł awy legendarnemu Freddiemu Mercury’emu, znajdują ce się na ulicy Shangani w Stone Town na Zanzibarze. Legenda ś wiatowej sceny rockowej urodził a się i wychował a na Zanzibarze i dopiero w mł odym wieku przeprowadził a się do Wielkiej Brytanii. W muzeum znajduje się wiele fotografii Freddiego Mercury'ego. Na pewno warto odwiedzić.

Odpocznij zadowolony. Był em pod wraż eniem oceanu, nie zapominamy, plaż a, teren hotelu to gaj palmowy, lokalny smak z Masajami.
Ogó lnie rzecz biorą c, przyjazne nastawienie rdzennej ludnoś ci. Polecamy ten hotel i plaż ę na relaksują ce i niedrogie wakacje. Zaleca się relaks dla firmy lub par, ale niestety dla dzieci nie ma animatoró w, animatoró w, aquaparku i zjeż dż alni. Szczegó lnie pię kne są zachody sł oń ca nad brzegiem Oceanu Indyjskiego Każ dy ma swó j raj...Zakochał am się w oceanie, gdy tylko zobaczył am go po raz pierwszy. Niezró wnany ocean, piasek, palmy, kokosy, ananasy, sł oń ce, zapierają cy dech w piersiach kolor wody
Jedynym minusem jest jakoś ć leż akó w i materacy oraz ich terminowe wydawanie.
аватар mstyslavyu
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 7.0
Hotel. Starannie wybraliś my hotel (i plaż ę ). Zgodzili się nawet na przeł oż enie podró ż y, gdy nie otrzymali pierwszego potwierdzenia. Nie ż ał owali tego. Hotel jest 4*. Chociaż . Po przyjeź dzie okazał o się , ż e zamiast zamó wionych 2 pokoi dwuosobowych w tym samym budynku na ró ż nych pię trach, zostaliś my umieszczeni w ró ż nych budynkach i pomieszaliś my któ ry. … Już ▾ Hotel. Starannie wybraliś my hotel (i plaż ę ). Zgodzili się nawet na przeł oż enie podró ż y, gdy nie otrzymali pierwszego potwierdzenia. Nie ż ał owali tego. Hotel jest 4*. Chociaż . Po przyjeź dzie okazał o się , ż e zamiast zamó wionych 2 pokoi dwuosobowych w tym samym budynku na ró ż nych pię trach, zostaliś my umieszczeni w ró ż nych budynkach i pomieszaliś my któ ry. Musiał em to rozgryź ć iw koń cu dostaliś my to, czego chcieliś my, bez ż adnych dodatkowych opł at. W pokoju: duż e, czyste ł ó ż ko z baldachimem; klimatyzacja, wentylator, lodó wka, sejf, stó ł , dwa krzesł a. W korytarzu są trzy wieszaki (! ). W ł azience prysznic, toaleta, dwie umywalki, dwa rę czniki (na koniec przynieś li kolejny mał y na nogi). Na balkonie znajduje się stó ł z 2 krzesł ami. Wszystko dział ał o, choć kanalizacja mogł a być bardziej przyzwoita. Ani jednego komara, niewiele much, jak cał y czas na terenie (podobno dlatego w ogó le nie był o ptakó w opró cz wron i wró bli). Na drugim pię trze prawie nie był o mró wek. Przyjaciele na pierwszym - byli, ale nie wielu. W naszym pokoju zielony gekon spokojnie peł zał po ś cianach. Sejf zepsuł się pierwszego dnia, ale został natychmiast naprawiony.
Plaż a. Podobno najlepszy na wyspie: czysty, mię kki piasek, niewielu wczasowiczó w. Przypł ywy praktycznie nie został y zauważ one. Ocean jest ró wnie pię kny jak na renesansowych obrazach. Ciepł a woda jest kilka stopni pod powietrzem (do 30 na lą dzie - 27 w wodzie). Nigdy nie nosił em kapci. Szalone skutery okrą ż ają plaż ę za odległ ymi bojami. Kolorowi Masajowie czasem przeszkadzają , ale po spotkaniu nie przyklejają się .
Jedyny znaczą cy minus. Co miesią c podczas peł ni księ ż yca w pobliskim Kendwa Rock Hotel odbywa się festiwal. Od zachodu do wschodu sł oń ca muzyka dudni tak, ż e szkł o grzechocze, a ś ciany chwieją się . Nie zamykaj oczu. Gł owa pę ka. Poszedł em do recepcji dwa razy w nocy. Najpierw obiecali, ż e szaleń stwo skoń czy się o 2 w nocy, potem pó ź niej. Kazał em im zadzwonić na policję , ale policja nie odbiera telefonu w nocy. Gorą co radzę tym, któ rzy chcą odpoczą ć w nocy, dowiedzieć się o peł ni księ ż yca i wyjś ć z hotelu na noc gdzieś w odpowiednim czasie.
Wycieczki. Odbyliś my dwie wycieczki z miejscowym kuratorem.
1. Indywidualny (4 osoby) na wyspę z ż ó ł wiami i Stone Town. Kierowca minibusa spó ź nił się pó ł godziny na odjazd i 45 minut na odjazd z miasta do hotelu. Dzię ki temu nie wylą dowaliś my w mieś cie, w któ rym planowaliś my. Ż ó ł wie robią wraż enie. Podobno to najbardziej pamię tny odcinek podró ż y. Przewodnik wycieczek Yasha (lokalny) nie był na ró wni.
2. Grupa (6 osó b) do delfinó w, na „znikają cą wyspę ” do jedzenia owocó w morza i do mał p w lesie. Przewodnikiem okazał się ten sam Jasza, ale zachowywał się znacznie lepiej pomimo ograniczonej znajomoś ci ję zyka rosyjskiego i w ogó le nikł ej wiedzy. Wycieczka z delfinami okazał a się cyrkiem, kiedy 15 motoró wek eksploduje i pę dzi w kierunku ledwie widocznej pł etwy delfina. Kiedy cał a wataha rzucił a się na miejsce, delfiny spokojnie pojawiają się.200 metró w dalej w innym miejscu. Innymi sł owy, wyś miewał o się z nas stado delfinó w (6), ż artobliwie nurkują c pod ł odziami i spokojnie poruszają c się w nieprzewidywalnym kierunku. To prawda, ż e ​ ​ udał o mi się zanurkować we wł aś ciwym czasie i we wł aś ciwym kierunku i zobaczyć unoszą ce się w pobliż u cygara naszych mniejszych braci, któ rzy nie zwracali na nas najmniejszej uwagi. Lunch był dobry, ś wież e homary, niesamowite krewetki, "gumowana" kał amarnica z oś miornicą . Ale widzieliś my mał py z bliska, podziwialiś my zabawy mł odych. Niespodziewanie zaskoczył a koń cowa czę ś ć wycieczki - wę dró wka przez namorzyny. Ogromna zatoka oceaniczna, pł ytka, cał kowicie pokryta korzeniami namorzynó w, któ re wiją się wszę dzie. Turyś ci przechodzą po drewnianych platformach na duż ym obszarze, wię c spacerujesz jak przez zaczarowany las - suchy i spokojny. Znowu: ani jednej muszki i muchy.
Ż ywnoś ć . Ś niadania. Ską pe: omlety, któ re przygotowuje się na naszych oczach, ale do któ rych ustawia się kolejka na 20-30 minut. Z reszty musli, mleko, soki, ś wież e owoce, kilka buł eczek, masł o. Nie jest to dla nas krytyczne, ale podejrzewam, ż e wielu moż e być niezadowolonych. Obiady i kolacje to albo lokalne owoce ze sklepó w, albo bezpoś rednio w restauracji, gdzie gotują bardzo smaczne jedzenie.
Streszczenie. Odpocznij zadowolony. Był em pod wraż eniem oceanu, plaż y, terytorium hotelu, lokalnego smaku z Masajami. Ogó lnie przyjazne nastawienie ludnoś ci. Polecamy ten hotel i plaż ę na relaksują ce i niedrogie wakacje.
аватар sas660
Od dawna marzyliś my o wyjeź dzie do Tanzanii. Znaleziono odpowiednią opcję budż etową . Zameldowanie w hotelu przebiegł o bez problemó w. Usiedliś my natychmiast po przyjeź dzie, okoł o godziny 12:00. Pokó j jest dobry, przestronny dla 3 osó b. … Już ▾ Od dawna marzyliś my o wyjeź dzie do Tanzanii. Znaleziono odpowiednią opcję budż etową . Zameldowanie w hotelu przebiegł o bez problemó w. Usiedliś my natychmiast po przyjeź dzie, okoł o godziny 12:00. Pokó j jest dobry, przestronny dla 3 osó b. Jednak tego samego dnia, kiedy byliś my na plaż y, pę kł wą ż doprowadzają cy wodę do umywalki w ł azience, co spowodował o zalanie cał ego pokoju. Dobrze, ż e prawie wszystkie rzeczy został y zdemontowane z walizek i nie zamoczył y się . Jednak same walizki i plecaki oraz wszystko, co znajdował o się na podł odze, bardzo się zamoczył o. Na naszą proś bę o zmianę pokoju otrzymaliś my odpowiedź , ż e dziś w hotelu nie ma kierownictwa. To prawda, ż e ​ ​ woda został a szybko usunię ta, a wą ż został natychmiast wymieniony.
Plaż a przy hotelu jest bardzo dobra, woda czysta. Piasek plaż y jest ró wnież w doskonał ym stanie. Na plaż y są straż nicy, któ rzy nie pozwalają lokalnym sprzedawcom na leż aki. Nie był o wię c potrzeby martwić się o lewe rzeczy. Ale wszystko ogranicza się tylko do wspaniał ej plaż y. Hotel jest nudny. Wi-Fi tylko w restauracji i barze. Ale jakoś ć jest taka, ż e ​ ​ w ogó le się nie ł aduje. A hasł a są zmieniane codziennie. Trudno jest ustalić , któ re hasł o jest aktualnie w mocy. Brak animacji. Po 18-00, gdy robi się ciemno, nie ma nic do roboty, tylko bar. Ale jest otwarty do 11:00. A wino koń czy się jeszcze wcześ niej.
Osobno chcę powiedzieć o ś niadaniu. Nigdy nie widział em czegoś takiego podczas wszystkich moich podró ż y. Ś niadanie oficjalnie zaczyna się o 07:30. Jednak personel dopiero w tym czasie zaczyna dystrybuować dania i produkty. I robi to bardzo powoli. Od gorą cych - tylko omlety. Jest do nich ogromna kolejka. Ostatniego dnia był problem - co 2 na 3 jajka był y zgnił e! ! ! Produkty (buł ki, masł o, dż emy itp. ) koń czą się i nie są już uzupeł niane. Nikt wię cej nie mó wi. A jednak, jak to moż liwe, ż e w takim kraju owoce na ś niadanie został y podane każ demu wczasowiczowi dokł adnie po 3 sztuki osobiś cie na talerzu ?? ?
Ogó lnie rzecz biorą c, gdyby nie wycieczki, reszta poszł aby na marne.
аватар oksanka.oksana
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 4.0
A wię c o hotelu! Przyjechaliś my okoł o 5 rano. Lotnisko jest do bani! Dusznoś ć , upał , ospali i powolni Afrykanie....Wszystko dział ał o. Pó ź niej zdaliś my sobie sprawę , ż e to taki lokalny „smak afrykań ski”. Do hotelu przywieziono nas okoł o 7 rano. … Już ▾ A wię c o hotelu! Przyjechaliś my okoł o 5 rano. Lotnisko jest do bani! Dusznoś ć , upał , ospali i powolni Afrykanie....Wszystko dział ał o. Pó ź niej zdaliś my sobie sprawę , ż e to taki lokalny „smak afrykań ski”. Do hotelu przywieziono nas okoł o 7 rano. Rzeczy zabrano do magazynu (to osobny pokó j bez zamka))))), wysł ał nas na ś niadanie. Zameldowanie odbywał o się o godzinie 11 rano. Teraz o ś niadaniu)))))) Zabawnie jest nawet pisać )))))) Na przykł ad: 3 plastry ziemniakó w, takie jak frytki, ł yż ka fasoli, plasterek marchewki, szparagi, cukinia - to jest gł ó wne danie. Nastę pnie: cienki plasterek ananasa, papai lub mango; herbata lub kawa i tosty z masł em. Mieliś my ś niadanie)))))))) Ocheeeen sł abo! Nawiasem mó wią c, restauracja codziennie rano podaje hasł o do WiFi. Nastę pnie udaliś my się na plaż ę , aby poczekać na osadę . O plaż y!!! ! ! Być moż e ten hotel ma najpię kniejszą plaż ę ! Ocean praktycznie nie istnieje. Przypł ywy są nieznaczne. Jednak! Najwię ksze odpł ywy są w peł ni księ ż yca. Woda wypł ywa na 300 metró w (gdy w innych czę ś ciach wyspy na pewno odpł ywa na kilometr). Jest katastrofalny brak leż akó w, wię c ludzie zajmują swoje miejsca już od 6 rano. Są rę czniki. . O godzinie 11 dostaliś my klucz do pokoju. W zasadzie moż na mieszkać w pokoju, jeś li nie zauważ y się starej i zardzewiał ej kanalizacji, brudnych i starych rę cznikó w i poś cieli oraz braku telewizora. Chcę powiedzieć o kolorowych Afrykanach na plaż y, któ rzy towarzyszą wszę dzie i wszę dzie, nawet jeś li ty i twoja rodzina chcecie spacerować bez eskorty))))) Są bardzo denerwują ce i denerwują ce. To był o bardzo niepokoją ce! Chciał em usią ś ć wieczorem i oglą dać zachó d sł oń ca, ale nie! Nie dali odpoczą ć przez minutę ! Dalej..... Wycieczki po wyspach są zupeł nie bezuż yteczne! Najczystsza i lazurowa woda jest wł aś nie tutaj – u Twoich stó p. Jeź dziliś my na wycieczki na ró ż ne wyspy i pluliś my, widzą c zwykł ą wodę , jak na każ dym morzu..... Kolejny moment bardzo mnie zł oś cił : na każ dym kroku Europejczycy pró bują oszukiwać . Ceny są super! Umó wiliś my się z miejscowym przewodnikiem, któ ry nazywa się Gleb, ż e kupi i ugotuje dla nas krewetki, dał mu pienią dze za 3 kg......I jakie był o nasze zdziwienie, gdy zamiast 3 kg zobaczyliś my na stole 3 krewetki na osobę (15 sztuk), ze smakiem piasku na zę bach. Za ten kulinarny cud zaż ą dał , abyś my doł oż yli kolejne 5 dolaró w. Kró tko mó wią c, to powszechne oszustwo. O jedzeniu powiem tak: za te pienią dze smacznie ugotowali w naszym hotelu. Zamó wiliś my pizzę , ró ż ne dania z owocó w morza - wszystko jest cał kiem dobrze przygotowane. Udaliś my się ró wnież do są siedniego hotelu „Essens” - tam obsł uga na europejskim poziomie i bardzo smaczne dania. Ceny są wyż sze niż w Sunset. Owoce noszone są wzdł uż plaż y. Ale powiem od razu: to nie jest tanie (to nie jest dla ciebie Sri Lanka))))). Pojechaliś my do wioski po owoce. Moż esz wjechać do miasta, ale ceny taksó wek gryzą . Niewiele wię cej moż na powiedzieć o hotelu. Jedyną atrakcją jest tu przepię kny ocean i piasek na plaż y! Nie zapominaj, ż e przed wyjazdem bę dziesz musiał uiś cić prowizję (nie wydawaj wszystkich swoich dolaró w))))). Przy okazji przywieź li do domu kupione 3 muszle i mango. Za pociski na lotnisku zaż ą dali ł apó wki w wysokoś ci 20 USD (szeptem do ucha))))). Brakował o mango (nosiliś my je w bagaż u). W rezultacie: sam hotel pozycjonuję jako zwykł y tró jką t z baaaardzo skromnymi ś niadaniami! Ale plaż a to bomba! Zrozumiesz to, gdy pojedziesz do Nungwi i zobaczysz przypł ywy (moż esz tam pł ywać tylko wcześ nie rano lub po obiedzie))))))
аватар jane048
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 5.0
Ludzie przyjeż dż ają na Zanzibar nie po to, ż eby siedzieć w pokoju, ale nad ocean i tam jest wspaniale. Ponieważ ceny za ugryzienie 5*, postanowiliś my wzią ć.3*, có ż , to od kogoś , o ile pozwala na to dochó d. Wybraliś my mię dzy Kendwą a Nungwi, w koń cu zdecydowaliś my się na ten hotel i nie ż ał owaliś my. … Już ▾ Ludzie przyjeż dż ają na Zanzibar nie po to, ż eby siedzieć w pokoju, ale nad ocean i tam jest wspaniale. Ponieważ ceny za ugryzienie 5*, postanowiliś my wzią ć.3*, có ż , to od kogoś , o ile pozwala na to dochó d. Wybraliś my mię dzy Kendwą a Nungwi, w koń cu zdecydowaliś my się na ten hotel i nie ż ał owaliś my. Wybraliś my się też na spacer do Nungwi, tutaj plaż a jest zdecydowanie lepsza. Jeś li chodzi o usł ugę , musisz od razu zrozumieć , doką d jedziesz i czego się spodziewać po tej podró ż y. Kraj jest biedny. ale bardzo kolorowe. Wszystko tak naprawdę odbywa się w trybie „Hakuna Matata”)))). Podobnie jak hotel. Ponieważ wszystkie bungalowy był y zaję te, został o to natychmiast wskazane podczas rezerwacji, zamó wili widok pokoju na mieszkanie. Bungalowy są bliż ej plaż y, ale jeś li wejdziesz do wioski, apartamenty bę dą bliż ej. Usiedliś my natychmiast po przyjeź dzie, bez dodatkowych opł at. Pokoje są czyste i przyzwoite, mają wł asny smak. Sprzą tali codziennie, ale nie ma ż yrandoli i aksamitnych krzeseł Swarovskiego, ale musisz zrozumieć , ż e to Zanzik, a nie Dubaj czy Turcja. Jeś li chodzi o jedzenie - w hotelu był o tylko ś niadanie, có ż , jeś li moż na to nazwać ś niadaniem. Mnie osobiś cie wystarczył omlet, tosty z kawą i kilka kawał kó w owocó w na ś niadanie. Jeś li na rynku brakuje owocó w, mango to 1000 szylingó w, ananas 3000. Zjedliś my obiad i kolację w restauracji Fishman, ale wyglą da brzydko, ale to nie jest najważ niejsze, wszystko jest tam zawsze ś wież e, smacznie przyrzą dzone, bardzo lojalne ceny i duż e porcje. Byliś my kilka razy do Wł ochó w w La Fontana, tam wszystko przyzwoite, ale kuchnia bę dzie droż sza i niesmaczna, chociaż ostatniego dnia wzię li homara (to był tylko poł ó w), był ugotowany dobrze. Co do plaż y - po prostu super, ten moment, kiedy patrzysz na wodę i nic Ci w ż yciu nie przeszkadza. Jeź dziliś my w sezonie, a leż akó w był o doś ć , nikt jak rozgorą czkowany nie biegał , ż eby je zają ć o 6 rano. pojechaliś my do miasta (Stone Town) sami zwykł ym minibusem za 1 dolara, wszystko był o w porzą dku. Z miejscowymi (chł opiec Ibrahim), mó j mą ż i có rka przez cał y dzień pł ywali za 25 dolcó w za nurkowanie z rurką , chociaż w ostatniej chwili odmó wił em tej wycieczki ze wzglę dó w zdrowotnych, pienię dzy nigdy nie zwró cono, mimo ż e obiecali. Polecam ten hotel na niedrogie wakacje na Zanzibarze.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Sunset Kendwa Beach Hotel jest 3-gwiazdkowym obiektem położonym zaledwie 3,6 km od Mnarani Sea Turtle Conservation Pond i 3,6 km od plaży Nungwi. Plaża Baobab znajduje się w odległości spaceru. Nadaje się na romantyczne i rodzinne wakacje.

Lokalizacja Hotel położony jest 55 km od międzynarodowego lotniska na Zanzibarze.
Plaża
 • 1. linia
 • plaża piaskowa
 • leżaki
 • parasole
W hotelu

Inne udogodnienia obejmują wspólny salon, przechowalnię bagażu i kantor wymiany walut. Usługi prania i prasowania dostępne są za dodatkową opłatą. Parking i Wi-Fi są bezpłatne.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • parking  FREE 
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Rozrywka i sport Na miejscu lub w okolicy można uprawiać sporty wodne i bilard. Centrum nurkowe organizuje kursy nurkowania i snorkelingu, a także kursy PADI. Na plaży znajduje się nowy basen z mostkiem na plażę. Goście mogą korzystać z afrykańskiego spa i strefy zabiegowej na plaży.
 • Sporty wodne
Opis pokoi

Hotel posiada 50 pokoi.

W pokojach

Niedawno odnowione pokoje i bungalowy wyposażone są w łóżko z baldachimem i moskitierą, klimatyzację, część wypoczynkową oraz sejf. W łazience znajduje się prysznic i suszarka do włosów.

Adres Plaża Kendwa, północne wybrzeże Zanzibaru, Kendwa, Tanzania
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.