Dla bezpretensjonalnych.

Pisemny: 13 wrzesień 2009
Czas podróży: 14 — 24 sierpień 2009
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 8.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 9.0
Odpoczywaliś my z rodziną , z polecenia, liczyliś my na wakacje dla dziecka. Ale. . . Animacja, dla dzieci, od 21-30 do 22-00. Po poł udniu - cisza. W ogó le nic nie był o. Ani dla dorosł ych, ani dla dzieci.
Jest pokó j (klub) dla dzieci, ale dziecko w wieku 10 lat (nasze) był o ciekawsze w basenie.
Zauważ ył em, ż e wię kszoś ć zwiedzają cych jest „zabijana” przez tzw. "widok z okna. Rzeczywiś cie widok na morze (prawdziwy), tylko z apartamentu prezydenckiego, ale tam też nie jest tak gorą co, pokoje są mał e, nie chodziliś my we tró jkę jednocześ nie do pokoju, ktoś musi kł amać . zamó wiliś my "widok na morze", nie moż emy się przyczepić , widok był . Mię dzy budynkami : ) Nie ma windy. Rozgrzej się Tak! Kolejna podł oga w pokoju jest wył oż ona kafelkami! Przychodzisz z plaż y lub spod prysznica i. . . (: Rzucili rę cznik plaż owy na podł ogę .

W przeciwnym razie...có ż...na 4-chka.
Plaż a nie jest ró wna, ale ś mieci są usuwane. Obsł uga jest uprzejma Jedzenie - 5.
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał