Niesamowita Syria

08 Kwiecień 2009 Czas podróży: z 10 Wrzesień 2008 na 14 Wrzesień 2008
Reputacja: +7
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Dł ugo myś lał em, gdzie mó gł bym pojechać - gdzie był oby ciekawie, a nie banalnie i niezbyt drogo. W koń cu wybrał em Syrię .

Duż o czytaj przed podję ciem decyzji. ALE okazał o się , ż e w Internecie jest tylko 30-40% informacji, na któ re ten kraj naprawdę zasł uguje.

Są też historyczne „ruiny”, ale w super stanie (Rzym i Grecja wcią ż muszą budować i budować )! Ponadto mogą być biał e, a takż e ż ó ł te i czarne… zależ y to od terenu i materiał ó w, z któ rych zbudowali je nasi przodkowie. Ponadto znajduje się tu wiele chrześ cijań skich sanktuarió w, któ rych historia i wspó ł czesnoś ć są naprawdę niesamowite. W ogó le nie mó wię o zamkach krzyż owcó w, orientalnych bazarach, niesamowitych ś wią tyniach… W efekcie są same plusy i pozytywne emocje.

Bardzo waż ny jest ró wnież brak ż ebrakó w (co nie jest typowe dla krajó w wschodnich) i bezpieczeń stwo o każ dej porze dnia.


Mó wią , ż e kilka lat temu obcokrajowcom skradziono tu torebkę...Wię c zł odzieje zostali zł apani, a ich rę ce odrą bano na placu przed wszystkimi...Od tego czasu przynajmniej zostaw paczkę dolaró w kikut. . nikt nawet nie wyglą da. . Chociaż są mał e minusy. Kuchnia, szczerze mó wią c, nie bł yszczy ró ż norodnoś cią . Chociaż uliczne ś wież e buł eczki i shawarma. . to jest coś ! ! ! : )

Specjalne podzię kowania dla touroperatora - "Business Travel and Tourism Agency (ABTT)" - za porady, gdzie się wybrać i co zobaczyć . Rzadkim zjawiskiem w naszych czasach jest nie tylko wycieczka, ale nasycenie się ż yczeniem klienta : )

Ogó lnie - wszystko do Syrii. Nie bą dź rozczarowany!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
  • Syria
    Syria, 27 Wrzesień 2007
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara