Straszne miejsce. Śmieci, a nie hotel?

Pisemny: 4 styczeń 2022
Czas podróży: 31 grudzień 2021 — 4 styczeń 2022
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 1.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 1.0
Podró ż uję od 19 lat i w moim zbiorze wraż eń był inny rodzaj wakacji: zaró wno budż etowy, jak i drogi, jest z czym poró wnać iz czym poró wnać .
Kupił em bilet do Dombai z wycieczki Hummingbird-Belgorod. Trasa zebrał a cał y autobus z 45. Przyjechaliś my wcześ nie rano o 6 rano. Rozliczono nas natychmiast, ponieważ został o to wcześ niej uzgodnione przez organizatora wycieczki.
Koszt mojego pokoju na 6 pię trze to 3300 rubli. Kiedy wszedł em do pokoju, był em naprawdę oszoł omiony nę dzą i nę dzą warunkó w ż ycia:
- stare zepsute meble. Wydawał o się , ż e zebrano go na wszystkich wysypiskach i ś mietnikach wsi
- brak peł noprawnego oś wietlenia w pokoju, jedna ż aró wka Iljicza na 60 W
- brak wylotó w na cał ym obwodzie pomieszczenia, jeden na cał e pomieszczenie, a potem wypada

- brak szafy na ubrania, był a jakaś surowa sklejka
- brak warunkó w sanitarnych w ł azience: pł ytki pokryte pleś nią , ł azienka drewniana z osadó w wapiennych, plastikowy kubeczek do higieny jamy ustnej, sfatygowane ś ciany i podł ogi, a najbardziej nieprzyjemne jest wylewanie się wody spod brodzika podczas procedury wodne. Administracja hotelu rozwią zał a ten problem w nastę pują cy sposó b - przynieś li rę cznik na podł ogę (wtryskiwacz wody)
- brak suszarki do ubrań na balkonie lub chcą czegoś podobnego do tego projektu. Rzeczy trzeba był o suszyć na zardzewiał ej baterii
- problemy z ciepł ą wodą : był a okresowo wył ą czana - musiał em zimować ló d
- brak sprzą tania pokoi i zmiany poś cieli: rę czniki
- brak klimatyzacji i wentylacji.
Teraz o samym hotelu i ś niadaniu:
Hotel w remoncie, sufit nietynkowany, ś ciany odrapane. W przedpokoju meble niesmaczne: sofy w kształ cie ust na odpoczynek z sofami z czasó w ZSRR.
Hotel posiada 2 windy. Ale jest tylko 1 winda. Dlatego jeś li jest zał adowany torbami lub mundurami, trzeba na niego czekać.10 minut.
Ś niadanie: przez 4 dni jedliś my jajecznicę paloną , jajka na twardo, ser, kieł basę , margarynę , suszarki, twaroż ek i jaką ś kapustę kiszoną . Cał e jedzenie nie powoduje chę ci zdobycia wystarczają cej iloś ci, ale raczej odrzucenie tego jedzenia. Tł uste stoł y, sztuć ce, ż yrandole a la - to rogi w taś mie elektrycznej z tł ustą powł oką wiekowego kurzu.
Dla siebie otworzył em obok hotelu kawiarnię Yolki-Palki. Cena ś niadania - 120 rubli. Zawsze ś wież e, smaczne i apetyczne.
Aby nie być bezpodstawnym, zrobię zdję cie cał ej mojej opowieś ci.

Ż yczę wszystkim udanych wakacji w Dombay, ale polecam wybrać inny hotel.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał