Góra Tahtali

Tahtalydag
Turcja, Kemer
Kategorie: Natura Kemer
Ocena 9.0
10 Na podstawie 11 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 38.5611, 36.4908

Góra Tahtali

Tahtalydag
Turcja, Kemer
Góra Tahtali lub Tahtalydag znajduje się w pobliżu miasta Kemer. To najwyżej położone miasto parku Olympos-Beydaglari – jego szczyt sięga 2365 m n.p.m. Góra pokryta jest lasami cedrowymi i sosnowymi, a jej szczyt jest skalisty. W 2007 roku zbudowano tu kolejkę linową. Z górą Tahtali związanych jest wiele mitów i legend.

OPINIE
Wszystkie recenzje (11)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 6
Pojechał em na gó rę z Beldibi. Autobus odjeż dż a spod hotelu, dojazd na gó rę zajmuje okoł o 45-60 minut, w zależ noś ci od tego, ile osó b trzeba po drodze odebrać. Podnosi się do kolejki linowej. Podjazd kolejką linową to kolejna skrajnoś ć , jest bardzo pię kna, ale bardzo przeraż ają ce jest zwisanie w przyczepie na ostrych skał ach. Nastę pnie na mojej wycieczce był y 2 godziny na spacer po gó rach i drogę powrotną.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8
Pojechaliś my na windę . Sama droga zajmuje 10 minut, domek duż y, widoki przepię kne, ogó lnie ciekawie. Na zejś ciu bardzo pionki są uszy. Sama gó ra oferuje wspaniał e widoki 360 stopni. Bardzo ł adny. Dla mił oś nikó w sportó w ekstremalnych jest bungee. Na gó rze jest doś ć chł odno i wietrznie, wię c weź swetry. Ogó lnie bardzo ciekawe miejsce, ale myś lę , ż e cena 40 dolaró w jest bardzo wysoka.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Najlepsza trasa, na jakiej kiedykolwiek był em. Jeź dziliś my pod gó rę jeepami, przystanki, zaspy, pię knoś ci. Dzikie gó ry, nieutwardzona, kamienista droga, przystanki w pię knych miejscach, obfity i smaczny obiad za bardzo mał e pienią dze. Byliś my z dwó jką dzieci w wieku 3 i 7 lat, byliś my zachwyceni. Na koniec wycieczki ką piel w gó rskim ź ró dle. Polecam wszystkim!! ! To jest bardzo niezapomniane.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Podró ż ował em z moim nastoletnim synem. Wycieczka na gó rę był a czę ś cią wycieczki skł adają cej się z 4 elementó w, któ re zaoferował nam organizator wycieczek. Zapł aciliś my 98 USD za dwie osoby (49 USD za każ dą ). Czytam recenzje i rozumiem, ż e ta rozrywka kosztował a nas doś ć tanio (biorą c pod uwagę fakt, ż e odwiedziliś my jeszcze trzy miejsca plus).
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8
Wybraliś my się na wycieczki za 55 USD za osobę . O ś wicie. Trasa jest z pewnoś cią wą tpliwa, ale to bzdura w poró wnaniu z otrzymanymi wraż eniami. Ale był o zimno. . bardzo zimno! Silny wiatr. Musisz nosić kurtkę i spodnie. Cał y proces od odbioru z hotelu w Kemer o 04:50 do powrotu trwał nieco mniej niż.4 godziny. Udał o nam się zjeś ć ś niadanie)) Nie ma sensu opisywać wraż eń. .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Nierealne wraż enia z podnoszenia na taką wysokoś ć ) Opisali nam, ż e jest tam bardzo pię knie, ale kiedy weszliś my sami na gó rę , to na pewno był o to nierealnie fajne uczucie ) Wybraliś my wieczó r, zachó d sł oń ca ) Pogoda nadal był a cudowna, sł oń ce był o widoczne, nie był o chmur ) Fajnie, kiedy wznosisz się na taką wysokoś ć , widzisz pię kną Ał talię , gó ry, bezkresne morze i ukochaną osobę w pobliż u) Nie da się opisać sł owami.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Gó ra Tahtalydag (tur. Tahtal? Da? lar? ) to gó ra w pobliż u Kemer w zachodnim systemie gó rskim Taurus. Gó ra nie jest bardzo wysoka. Wysokoś ć nad poziomem morza wynosi 2365 m. Nazwa Tahtali oznacza po turecku „deska”, „z deskami”. Gó ra dominuje w krajobrazie wokó ł Kemer. Mię dzy Antalyą a Finibahce moż e być postrzegany jako dominują cy szczyt pasma gó rskiego Beydaglari. Bliskoś ć wybrzeż a Morza Ś ró dziemnego sprawia, ż e ​ ​ jest on widoczny dla ż eglarzy.
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 8
Dobra wycieczka na wieczó r. Dojazd z hotelu Kemer zajmuje okoł o 40 minut. Bardzo wygodne, niedrogie (65 dolaró w) blisko i nie wyczerpują ce. Wieczorem na gó rze jest fajnie, wydaje się , ż e rozdają koce, ale my ich nie wzię liś my. Tam jest 15-18 stopni. Kto marznie, polecam wzią ć coś ciepł ego i nie nosić szortó w i kapci. Zdję cia są znakomite, obiad, któ ry jest wliczony w cenę , ma tylko zaspokoić gł ó d.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Gorą co polecam paralotniarstwo z gó ry Tahtali! 30 minut lotu = morze fajnych emocji i bezgranicznego szczę ś cia! Instruktorzy faceci to wspaniali koledzy i bezpieczeń stwo na najwyż szym poziomie!
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
W hotelu ta cudowna gó ra Tahtali był a widoczna z naszego pokoju, obserwują c jej szczyt każ dego ranka i wieczoru, prawie zawsze był a spowita mgł ą , ale pewnego bardzo jasnego ranka nadal widzieliś my, jak winda podbił a jej szczyt i jest taka pię kna !! ! oto relacja wideo: https://www. youtube. com/watch? v=MPexiIWO-0o
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań