Stare miasto Kaleiçi

NAJBARDZIEJ PRAWIDŁOWA RECENZJA
Ocena 10110

14 może 2016Czas podróży: 6 może 2016
ANTALYA, STARE MIASTO - ł atwo się tam dostać , wsią dź w autobus "Kemer - Antalya" na przystanku koł o Biał ej Wież y w centrum Kemeru (przystanek od strony Biał ej Wież y) i jedź ok. 50 minut, wycieczka bę dzie kosztować.3, 5 dolara (lub 8 lir, co taniej! ) i udać się do duż ego supermarketu Migros.

Z przystanku Migros (przystanek autobusowy od strony Migras) należ y wsią ś ć do autobusu do Kaleici-Stare Miasto. Koszt wycieczki to 2 liry od osoby. Poż ą dany przystanek nazywa się „Brama Hadriana” lub po turecku „Adrian Kapisy”. Taksó wkarz zabierze 20 lir. Wzię liś my taksó wkę i odjechaliś my. Podró ż zajmuje okoł o 15 minut, a taksó wka zatrzyma się tuż przed windą . Moż esz też wró cić autobusem. WAŻ NE - NIE wszystkie autobusy z centrum Antalyi jeż dż ą ze Starego Miasta do Migros!
Aby wró cić z powrotem do Migros, a nastę pnie wró cić do Kemer - opuś ciliś my Stare Miasto, przeszliś my przez ulicę i przeszliś my 1 przecznicę (50 metró w) do ró wnoległ ej ulicy, skrę ciliś my w lewo i bę dzie przystanek autobusowy - SPRAWDŹ numer autobusu od miejscowych tak, ż e zostaniesz zabrany do Migros. Lub weź taksó wkę - zawsze jest tam 5-6 samochodó w. Kiedy wró ciliś my - przez kł adkę dla pieszych z ruchomymi schodami w stronę Migros. Có ż , tam wszystko jest proste - minibusy z powrotem do Kemer z Migras.

WINDA (bezpł atnie) + platforma nad Starym Miastem z widokiem na zatokę oraz taras widokowy ze szklaną podł ogą i moż na oglą dać ł odzie przez lunetę za 1 lirę.

Spacer po Starym Mieś cie daje poczucie, ż e przeniesiono Cię wiele wiekó w temu. Kaleichi jest tł umaczone z tureckiego jako „wewną trz jarmuż u”, czyli wewną trz fortecy. Miasto znajduje się w obrę bie starych muró w twierdzy, któ re jakby oddzielają je od wspó ł czesnej Antalyi.
Tutaj, jak nigdzie indziej w mieś cie, moż na poczuć smak i atmosferę Wschodu.

Gł ó wne wejś cie do Starego Miasta prowadzi przez Bramę Hadriana, jedną z gł ó wnych atrakcji miasta. Ten ł uk triumfalny został zbudowany w 139 r. n. e. e. na cześ ć cesarza rzymskiego Hadriana, któ ry odwiedził miasto w 130 roku. W Kaleici znajdują się symbole miasta Antalya - minaret i Wielki Meczet. Został y zbudowane przez suł tana Aladyna w 1230 roku na ruinach bizantyjskiego koś cioł a. Kolejną atrakcją Starego Miasta jest Wież a Zegarowa, któ ra został a zbudowana w XIX wieku jako czę ś ć fortyfikacji miejskich. Pó ź niej zainstalowano na nim zegar.
Tutaj moż na spacerować starymi alejkami, po brukowanych chodnikach... wszystko jest takie przytulne, ł adne. Na wą skich uliczkach znajdują się liczne sklepy i po prostu uliczni sprzedawcy z pamią tkami, przyprawami, ubraniami, sztuć cami.
Moż na też wykupić wycieczkę na ł ó dce - stylizowanej na stare statki lub pirató w itp. Swoją drogą taką wycieczkę moż na wykupić u touroperatora lub zrobić to samemu. Z jachtu zwykle pł ywają wszyscy, wię c weź spodenki i ką pieló wki. Czasami na jachcie serwowane jest jedzenie - zobacz, co jest oferowane przy sprzedaż y tej wycieczki (z jedzeniem lub bez).

Osobno - wzdł uż gł ó wnej ulicy i ostatniego pasa po lewej stronie znajduje się sklep z dywanami (jeś li chcesz) - są tam najlepsze rę cznie robione dywany produkowane w trzech regionach Turcji). Ceny - od 300 dolaró w. Ale jakoś ć ! Wł aś cicielem jest dziedziczny kupiec, pan Murat Baazar. Sklep ma 50 lub 100 lat.

Sercem Starego Miasta jest bardzo pię kny port. Kiedyś był to gł ó wny port w Antalyi. Aby chronić miasto przed zewnę trznymi wrogami, w pobliż u portu zbudowano potę ż ne mury obronne, któ re do dziś są bardzo dobrze zachowane.
W naszych czasach zbudowano już nowe molo gł ó wne Antalyi, ale port na Starym Mieś cie dział a… teraz jest uż ywany tylko dla przyjemnoś ci turystó w. Warto przejś ć obok eleganckich jachtó w i statkó w na każ dy gust i rozmiar, a od razu otrzymasz wiele ofert na przejaż dż kę wzdł uż wybrzeż a Antalyi, zobaczenie kilku pobliskich wodospadó w ...przez 40 minut, 5 USD ...moż na jeź dzić , jeś li chcesz.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań