Kościół Świętej Joanny d'Arc

Bardzo nietypowy budynek
Ocena 7110

26 sierpień 2023Czas podróży: 10 sierpień 2023
Powiedzieć , ż e ten budynek jest niezwykł y, to prawie nic nie powiedzieć . Koś ció ł ten został zbudowany w 1979 r. , cał kiem niedawno jak na standardy historyczne, na placu, na któ rym w 1431 r. spalona Joanna d'Arc. Niedaleko koś cioł a stoi ogromny krzyż , w tym samym miejscu, gdzie ustawiono stos do egzekucji. Sam budynek ma formę „nie wiadomo co”, kto widzi w nim statek Wikingó w, kto widzi kaptur, któ ry zakrywał mu gł owę podczas egzekucji, i kto widzi sam kształ t ognia. Ogó lnie rzecz biorą c, kto ma doś ć wyobraź ni. Z zewną trz, pokryty czarną dachó wką , budynek wyglą da ponuro. Za to w ś rodku jest duż o ł adniej, moż na podziwiać pię kne renesansowe witraż e ze zrujnowanego koś cioł a ś w. Wincentego. Ten koś ció ł nie jest dokł adnie koś cioł em, jak go rozumiemy. Powiedział bym raczej, ż e ma on podwó jny cel: jest instytucją kultu ś w. Joanny i ś wieckim pomnikiem sł ynnej bohaterki.
Pomimo takiej niejednoznacznoś ci tego budynku, zdecydowanie warto go odwiedzić , jeś li zdarzy się Wam być w Rouen.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań