Zegar astronomiczny Rouen

Symbol miasta
Ocena 8110

13 sierpień 2023Czas podróży: 10 sierpień 2023
Wielki zegar z Rouen (Gros-Horloge) powstał w Anglii w XIV wieku, pó ź niej przewieziono go do Rouen i zainstalowano w dzwonnicy z XII wieku. Ale podczas zamieszek w Rouen wież a został a poważ nie uszkodzona, rozebrano ją i zbudowano ł uk dla zegara, oparty na 2 stronach ulicy. Przed „przeniesieniem” pod ł uk zegar nie miał ż adnych ozdó b, tylko jedną wskazó wkę godzinową . Zegar ten stał się jednym z najbardziej znanych zabytkó w miasta. Ich mechanizm, stworzony w 1389 roku, jest jednym z najstarszych we Francji. Tarcza przedstawia sł oń ce z promieniami na tle niebieskiej gwiazdy i ma tylko jedną wskazó wkę - godzinę , na koń cu któ rej znajduje się zł oty baran. Zwierzę to jest ró wnież przedstawione na herbie Rouen, gdyż wcześ niej gł ó wny dochó d miasta przynosił handel weł ną . Opró cz liczenia czasu, zegarki peł nią ró wnież funkcje astrologiczne. Fazy ​ ​ ​ ​ księ ż yca moż na zobaczyć na srebrnej kuli nad samą tarczą.
A na dole tarczy moż esz zobaczyć zmianę dni tygodnia wyś wietlaną na tablicy wynikó w. Informacja ta był a bardzo waż na dla ś redniowiecznych ż eglarzy i chł opó w. Cał y ten stary, ogromny mechanizm nigdy się nie zepsuł , nie nagromadził bł ę dó w. To naprawdę dział a jak w zegarku!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań