Piramidy w Gizie

Piramidy w Gizie to piękno Egiptu. Na pewno warto odwiedzić?
Ocena 9110

20 luty 2022Czas podróży: 6 kwiecień 2021
Kompleks piramid w Gizie to kompleks staroż ytnych zabytkó w na pł askowyż u Giza na przedmieś ciach Kairu, wspó ł czesnej stolicy Egiptu. Znajduje się w odległ oś ci okoł o 8 km w kierunku centrum Pustyni Libijskiej od starego miasta Giza nad Nilem, okoł o 25 km na poł udniowy zachó d od centrum Kairu. Powszechnie przyjmuje się , ż e budynki powstał y w Starym Kró lestwie Staroż ytnego Egiptu za panowania dynastii IV-VI (XXVI-XXIII wiek p. n. e. ).

Duż o ludzi, duż o chodzenia. Ale bę dzie dział ać , aby robić pię kne zdję cia i filmy. W ś wię ta i weekendy zawsze jest wię cej ludzi. Był em tu dwa razy. Drugi raz w 2021 roku. Wygodne buty, czapka, zabierz duż o wody. I spó jrz na pię kno. Sfinks jest wł aś nie tam. Po raz pierwszy lecieliś my z uroku samolotem. Przetrwał dzień bez nocy. Po raz drugi jechaliś my autobusem, noc był a drogą , dzień był , noc był a drogą do hotelu. Ż mudny, ale znacznie tań szy niż samolot. Na pewno warto odwiedzić piramidy w Gizie.
Jest wielu turystó w z ró ż nych krajó w i jest też wielu samych Arabó w. Niektó rzy pró bują zabrać kamień z piramidy na pamią tkę . Nie polecam. Po co zabierać zabytki. Po drugie, jeś li straż nicy to zobaczą , zostaną bardzo skarceni, a nawet mogą nał oż yć grzywnę . U nas niektó rzy Wł osi byli za to bardzo skarceni, chociaż Arabowie cią gną i nic. W zwyczaju wychodzą c z domu, jeś li go znajdą , to nie bę dzie sł odkie. A przewodnicy ostrzegają o tym. Oglą daj, dotykaj, ró b zdję cia i nagrywaj filmy. Ró b recenzje, ale nie bierz fragmentó w piramid na pamią tkę.

Terytorium jest bardzo duż e, ale moż na jeź dzić na koniach i wielbł ą dach. Wejś cie do wnę trza piramid (nie wszystkie) trzeba dodatkowo zapł acić . Jeś li zaoferują przejaż dż kę konną / wielbł ą dami za darmo, nie daj się zwieś ć . Usią dź za darmo, a nawet zrobią ci zdję cie telefonem. Ale zejś cie na dó ł bę dzie opł acone. Podą ż ą za tobą i poproszą o zapł atę za zdję cie, nie dawaj niczego biduinom. U wielbł ą da mó zg zajmie duż o czasu.
Chcesz jeź dzić , natychmiast uzgodnij cenę . Bardzo lepki przy zakupie pamią tek. Jeś li chcesz wzią ć , targuj się cię ż ko. Mogę iś ć za tobą przez kilka kilometró w, ż eby się dostać . Tak, a cena zostanie po drodze obniż ona. Nie pisał em tego w recenzji o Sfinksie. Nie powtarzać . Bidouiń skie dzieci drę czą ró wnież swoimi vanami, bransoletkami i kamieniami, biorą cukierki. Nawet zwykł e proste. Nie czekolada, wszystkie się stopią.

Jeś li chcesz, ostroż nie rozdaj dzieciom sł odycze i gumę do ż ucia, ale moż e przylecieć tł um dzieci, a takż e biduiny z pamią tkami i proś ba o van dolara. Lepiej nie dawać dzieciom dolaró w, jeś li zdecydujesz się im dać , to grosze, centy lub w lokalnej walucie. A co najważ niejsze, po prostu kup coś od nich lub nie dawaj nic i nie kupuj. Zobaczą , ż e nikomu niczego nie zabierasz, i stracą zainteresowanie tobą . Gdy tylko spojrzysz na pamią tki, pobiegną za tobą i poproszą o ich zakup.
Po prostu powiedz im sł owo „nie” lub „wiem”. Jeś li biduiny pó jdą za tobą i staną się bardzo trudne, perswazja nie pomoż e ani po rosyjsku, ani po angielsku, wtedy bę dą musieli zostać przeklę ci i wysł ani. Nie znają wszystkich sł ó w, ale na pewno zrozumieją intonację i ją odczepią . Nie bę dą z tobą walczyć . Chociaż bardzo dobrze rozumieją rosyjski, nie dbają o mnie i nie podą ż ają za mną.

Jeś li chcesz poprosić kogoś o zrobienie Ci zdję cia na tle piramid, poproś Arabó w, któ rzy są przyzwoicie ubrani, a jeszcze lepiej, obcokrajowcó w lub naszych. Jeś li nie chcesz ryzykować , musisz uż yć aparatu do selfie. Nie zostawiaj rzeczy bez opieki. I nie pró buj ustawiać telefonu na minutniku i oddalać się od niego, zostaniesz bez telefonu. Biduini, jeś li nie ukradną mu kryształ u gó rskiego, to wezmą go i zaczną robić zdję cia bez Twojej zgody, a potem poproszą o pienią dze i pojadą za Tobą przez kilka kilometró w. Aby nie ryzykować , lepiej wybrać się tam od przewodnika lub od zaufanych osó b.
Po prostu bą dź czujny, obserwuj czas i ciesz się pię knem piramid.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań