Best Negresco II 4*– Opinie

8
Ocena 8.310
na podstawie
8 opinii
№7 w ocenie hotelu Costa Dorada
7.8 Numer
8.4 Usługa
7.5 Czystość
8.9 Odżywianie
7.4 Infrastruktura
Hotel położony jest w malowniczej, cichej części kurortu, w wydzielonej zatoce, której wybrzeże porośnięte jest gęstą roślinnością iglastą. Domowa atmosfera i doskonała kuchnia łączą się z wysokim poziomem obsługi i dbałością o każdego gościa. Hotel najlepiej nadaje się dla turystów, którzy preferują relaksujący wypoczynek. Część grupy hoteli BEST HOTELS. Wybudowany w 1999 roku, odnowiony w latach 2007-2008.Więcej →
аватар doik1958
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywał w tym hotelu ostatnie dziesię ć dni sierpnia wraz z ż oną . Choć nie dotyczy to samego hotelu, to postawa gospodarza mocno popsuł a wraż enia pozostał ych. Kupony był y odbierane przez Coral Travel, a gospodarza - Odeon Tour. Zaczę ł o się od tego, ż e zostaliś my porzuceni (dokł adnie - porzuceni, nie ma innych sł ó w) na lotnisku, kiedy wyjechaliś my po kontroli paszportowej i odbiorze bagaż u, nie był o przedstawiciela strony spotkania, chociaż przedstawiciele innych biur podró ż y byli wcią ż czekają na swoich turystó w. … Już ▾ Odpoczywał w tym hotelu ostatnie dziesię ć dni sierpnia wraz z ż oną . Choć nie dotyczy to samego hotelu, to postawa gospodarza mocno popsuł a wraż enia pozostał ych. Kupony był y odbierane przez Coral Travel, a gospodarza - Odeon Tour. Zaczę ł o się od tego, ż e zostaliś my porzuceni (dokł adnie - porzuceni, nie ma innych sł ó w) na lotnisku, kiedy wyjechaliś my po kontroli paszportowej i odbiorze bagaż u, nie był o przedstawiciela strony spotkania, chociaż przedstawiciele innych biur podró ż y byli wcią ż czekają na swoich turystó w. Pró bowali zadzwonić na gorą cą linię Coral Travel - po prostu odesł ali ich i zaproponowali, ż e sami dotrą do hotelu, nie wyjaś niają c, jak? Dla tych, któ rzy nagle znaleź li się w takiej sytuacji, szukaj przystanku Bus Plana, wybierz autobus jadą cy w kierunku Salou, zadzwoń do kierowcy do hotelu i kup u niego bilety (34 euro za dwoje) i po 1.5 godziny jesteś na hotel. Choć.34 euro to nie tak duż a kwota, to i tak szkoda. A w hotelu przedstawiciele firmy konferencyjnej martwią się tylko o jedno - sprzedać wycieczki od siebie. Tak, a znalezienie ich jest problematyczne - albo w innym budynku, albo na innym pię trze, a w pobliż u stoiska nie ma ż adnych ogł oszeń i nie chcą zostawić notatki. Przedstawiciele innych biur podró ż y spotkali się w pobliż u stoiska ze swoimi turystami, opowiedzieli wiele przydatnych rzeczy (mimowolnie sł uchali, pró bują c czekać na wł asne) iz ich pomocą dowiedzieli się , gdzie moż e być nasz przedstawiciel. Wię c nastę pnym razem bę dziemy się mocno zastanawiać przy wyborze touroperatora.
Doś ć smutnych, znowu nie dotyczy to samego hotelu.
Bardzo podobał mi się hotel. Lokalizacja jest po prostu wspaniał a, duż o chodziliś my po okolicy i nie widzieliś my lepszego miejsca. Pokoje są mał e, ale wygodne, wszystko jest i wszystko dział a poprawnie. Sprzą tanie pokoju jest normalne, rę czniki i poś ciel są zmieniane, szampony i inne aktualizacje. Zarejestruj się wcześ niej przez Internet na stronie BEST HOTELS, wydrukuj ich kartę , a po okazaniu otrzymasz bezpł atny sejf w pokoju i inne gadż ety. Jedynym minusem pokoi jest izolacja akustyczna, któ rej po prostu nie ma. A jeś li przez dziewię ć nocy są siedzi byli spokojni i cisi, to ostatniej nocy do są siedniego pokoju wprowadził a się mł oda, gorą ca para Hiszpanó w i cisza się skoń czył a. Ale nasze szczę ś cie, to był a dla nas ostatnia noc. Nasz pokó j wychodził na są siedni budynek tego hotelu i gł ó wne wejś cie do naszego budynku, morze był o widoczne z balkonu. Klimatyzacja w hotelu jest centralna i dział ał a dobrze. Upał już miną ł i spaliś my w nocy przy otwartym balkonie. Wifi jest bezpł atne i dział a dobrze, szczegó lnie w recepcji. Nigdy nie pł ywaliś my w basenie, chociaż zawsze jest przy nim wiele osó b. Poszliś my na plaż ę na prawo od hotelu 400-500 metró w. Jest piasek i dobre zejś cie do morza, plus toaleta, prysznic itp. Są też leż aki z parasolami, ale po ustaleniu ceny poszliś my do supermarketu, kupiliś my parasol plaż owy za 8.5 euro i spokojnie się opaliliś my na piasku na naszych rę cznikach. Morze jest czyste, nawet przy fali woda pozostaje czysta. Plaż a jest sprzą tana rano, wszę dzie są kosze na ś mieci. Zawsze jest wystarczają co duż o miejsca, kiedy przyjdziesz, zawsze znajdziesz miejsce, w któ rym się uspokoisz.
Wzię liś my posił ki all inclusive i nie ż ał owaliś my. Po przyjrzeniu się , ile osó b, któ re nie mają opcji „all inclusive”, dopł aca do lunchu i kolacji za napoje, zdaliś my sobie sprawę z zalet sztucznej inteligencji. Niemal codziennie odbywa się wieczó r tematyczny poś wię cony tej lub innej kuchni (meksykań skiej, chiń skiej, hiszpań skiej itp. ). Pią tek to dzień owocó w morza, był o wiele rzeczy, w tym kraby. Mał ż e w ró ż nych rodzajach na co dzień . Jest duż o ryb i innych, wieczorami też gotują na grillu. Jamon był , jeś li nie na co dzień , to czę sto. Kieł basy - i to bardzo dobre - są cał y czas w magazynie, aw dniu kuchni hiszpań skiej - full. Codziennie na obiad dania od szefa kuchni (indyk, prosię , wieprzowina itp. ), któ re szef kuchni kroi na ś rodku sali i rozdaje wszystkim. Duż y wybó r seró w, mił oś nicy mogą się bawić . Owoce był y obfite (ananasy, jabł ka, gruszki, pomarań cze, kiwi itp. ). Najbardziej niesamowite był o to, ż e w ogó le nie był o winogron, chociaż sierpień to najlepszy czas. Lody zawsze są w lodó wce w sali restauracyjnej. Istnieje wiele ciastek i ró ż nych na każ dy gust. Cechą hotelu jest szampan na ś niadanie, na ś rodku holu stoi stó ł z butelkami i kieliszkami, nalewaj i pij ile chcesz. Bary mają duż y wybó r napojó w. Moja ż ona i ja nie jesteś my fanami tego, ale wieczorem po spacerze, martini i baileys - z przyjemnoś cią . Piwo jest dobre. A wię c jedzenie - zasł uż one "pię ć plus".
Wycieczki najlepiej odbyć w sklepie Bus Plana obok hotelu - znacznie taniej niż przewodniki hotelowe, a obsł uga jest bardzo dobra. Wybraliś my się z nimi na wycieczkę krajoznawczą do Barcelony, podobał o nam się , widzieliś my wszystko, co chcieliś my zobaczyć . Sami pojechaliś my do Taragony. Szedł em, poszedł em na zakupy. Dojazd jest ł atwy – zatrzymaliś my się , poczekaliś my na wł aś ciwy (trasa jest wyraź nie napisana na autobusach) i odjechaliś my. Jeś li weź miesz bilet od kierowcy, to 2.5 euro, jeś li bę dziesz duż o podró ż ować , kup kartę w sklepie Bus Plana, bę dzie taniej (wszystko bę dzie wyjaś nione w sklepie po rosyjsku). Poszliś my do Salou, okoł o 30 minut w spokojnym tempie. Nie pojechaliś my do Port Aventura, zostawiliś my go na przyszł oś ć , gdy przyjedziemy z wnukami.
Teraz do sklepó w. Po rzeczy, moim zdaniem, najlepiej udać się do Taragony w CENTRUM PARKU. Znajduje się okoł o 500 metró w od dworca autobusowego, po prawej stronie, nie przegapisz go. Moż na wystawić dobry wybó r marek i taksó wek. Kupiliś my wszystko, co chcieliś my. Najbliż ej hotelu znajduje się supermarket spoż ywczy MICHELANGELO, okoł o 15 minut spacerem, od przystanku autobusowego w prawo do obwodnicy, tam w lewo i spó jrz na znak po lewej, trzeciej lub czwartej ulicy. Po drodze bę dzie mał y sklepik z napisem „Supermarket”, to nie to. Jeś li wybierasz się na wycieczkę do Barcelony, to wszystkie wycieczki koń czą się spacerem wzdł uż Plaza Catalunya, a stamtą d ulicą Ramble po 300 metrach jest CARREFOUR. Wszystko jest tutaj - zaró wno ceny, jak i asortyment (zwł aszcza jamon) są po prostu super.
Ogó lnie reszta się udał a, hotel mi się podobał , wą tpią cym polecam.
аватар tour_in_life1
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Najlepszy negresko był oglą dany z kolegami w ramach promocyjnego tournee po Katalonii. Informacje ogó lne: bp Wi-Fi, bp bezpieczny, bp lodó wka. Animacja zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci. Spa 5 euro 4 godziny. Czajnik 3 euro dziennie, kaucja 10 euro. Od dł uż szego czasu nie był o remontu. … Już ▾ Najlepszy negresko był oglą dany z kolegami w ramach promocyjnego tournee po Katalonii.

Informacje ogó lne:

bp Wi-Fi, bp bezpieczny, bp lodó wka.

Animacja zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci.

Spa 5 euro 4 godziny.

Czajnik 3 euro dziennie, kaucja 10 euro.

Od dł uż szego czasu nie był o remontu. Jest rosyjskoję zyczny personel.

Obserwacje:

Jemy w nim.

Pierwsza linia, ale wybrzeż e jest kamieniste.

Pokoje są przestronne, czyste, schludne, ł ó ż ka są duż e.

Wszę dzie balkony, ale jest ich coraz mniej.

Sił ownia bp.

Jest spa.

Na obiad: wszystko jest pyszne, jest woł owina, truskawki ze ś mietaną . Pyszne.

Owoce morza miał y sał atki z krewetek?

Pomimo tego, ż e od dawna nie był o remontu, nie ś mierdzi „ś mieciami”. Czysto, wygodnie.

Hotelowe plusy
аватар tour_in_life1
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Najlepsze Negresko Sprawdzono ze wspó ł pracownikami w ramach trasy promocyjnej 18.05. 2019 Vf bp, bezpieczne bp, bp lodó wka. Animacja zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci. Spa 5 euro 4 godziny. Czajnik 3 euro dziennie, kaucja 10 euro. Od dł uż szego czasu nie był o remontu. … Już ▾ Najlepsze Negresko
Sprawdzono ze wspó ł pracownikami w ramach trasy promocyjnej 18.05. 2019
Vf bp, bezpieczne bp, bp lodó wka.
Animacja zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci.
Spa 5 euro 4 godziny.
Czajnik 3 euro dziennie, kaucja 10 euro.
Od dł uż szego czasu nie był o remontu. Jest rosyjskoję zyczny personel.
Jemy w nim.
Pierwsza linia, ale wybrzeż e jest kamieniste.
Pokoje są przestronne, czyste, schludne, ł ó ż ka są duż e.
Wszę dzie balkony, ale jest ich coraz mniej.
Sił ownia bp.
Na obiad: wszystko jest pyszne, jest woł owina, truskawki ze ś mietaną . Pyszny.
Z owocó w morza był y sał atki z krewetkami.
аватар Cusco
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10.0
Cudowny mał y hotel, wspaniał e widoki. Pokó j z widokiem na sosny nawet nie zepsuł nastroju. Wcią ż pię kna i spokojniejsza. Na pewno wró cę ponownie. Jedyne, na co moż na narzekać , to jedzenie za cztery gwiazdki, chciał em wię cej. W poró wnaniu z innymi czterogwiazdkowymi hotelami jedzenie to solidna czwó rka. … Już ▾ Cudowny mał y hotel, wspaniał e widoki. Pokó j z widokiem na sosny nawet nie zepsuł nastroju. Wcią ż pię kna i spokojniejsza. Na pewno wró cę ponownie.
Jedyne, na co moż na narzekać , to jedzenie za cztery gwiazdki, chciał em wię cej. W poró wnaniu z innymi czterogwiazdkowymi hotelami jedzenie to solidna czwó rka.
Odpoczywaliś my w kwietniu, morze wcią ż był o zimne, wię c nie pł ywaliś my, ale temperatura jest najbardziej odpowiednia do wygodnego opalania. Ogó lnie Hiszpania w kwietniu-maju jest najprzyjemniejsza.
аватар gakam
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Wakacje z przyjacielem! Byliś my zadowoleni z hotelu, widok z pokoju jest niesamowity, jedzenie jest dobre, morze jest dobre, ale plaż a nie jest zbyt dobra. Napiszę , co mi się nie podobał o. 1. Zejś cie na plaż ę - poł amane schody, jeś li jest się z dzieckiem, zejś cie jest problematyczne. … Już ▾ Wakacje z przyjacielem! Byliś my zadowoleni z hotelu, widok z pokoju jest niesamowity, jedzenie jest dobre, morze jest dobre, ale plaż a nie jest zbyt dobra.
Napiszę , co mi się nie podobał o.
1. Zejś cie na plaż ę - poł amane schody, jeś li jest się z dzieckiem, zejś cie jest problematyczne.
2. Herbata na obiad 3 euro. Herbata w torebce, parzona w filiż ance.
3. Animacja.
4. Hotel poł oż ony jest daleko od centrum Salou.
5. Hotel jest nudny.
Zapoznaliś my się trochę z wycieczkami z TEZ TOUR - Barcelona panoramiczna, Montserrat, PortAventura, Turniej Rycerski.
1. Nie podobał mi się przeglą d Barcelony. Zwiedzanie obejmuje platformę widokową - 20 min. Wioska Hiszpań ska - 15 min. opowieś ć o wiosce, potem zabrali mnie na degustację wina i jamon, przewodnik powiedział , ż e lepiej kupić w tym sklepie, pró bowaliś my sangrii, naprawdę nam się podobał o, kupiliś my, ALE po przyjeź dzie otworzyliś my wino i tam zupeł nie inny smak, moż na był o kupić w salou, ale znacznie taniej. Co wię cej, Sagrada Familia nie został a wniesiona do ś rodka. A ostatni przystanek DUŻ E CENTRUM HANDLOWE pozostawiono na 2 godziny 30 minut. Nie powiedzieli mi, gdzie mam iś ć ani co zobaczyć . Lepiej jechać do Barcelony samemu, widać bó l.
2. Monserrat - podobał o mi się .
3. Turniej rycerski - zmarnowane pienią dze, uratowanie sytuacji - flamenco.
4. "PortAventura" - kolacja - interesują ca zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci.
Bardzo mi się podobał o w Hiszpanii, jeszcze wró cę , ale wybiorę hotel bliż ej centrum.
аватар dubass-nnov
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Dobry hotel ! ! ! Pyszne jedzenie...Wiele ró ż nych wycieczek))) Radzimy przejechać się Jeepem Safari, nie poż ał ujesz!!!! ! Jeś li pó jdziesz do CLUB PACHA, wypró buj MOJITO - to klasa!! ! Generalnie radzę każ demu, kto idzie na odpoczynek, nie poż ał ujesz !! ! Nie zapomnij o prawach w domu, wypoż yczenie samochodu 38 euro, drogi fajne, jest co zobaczyć. … Już ▾ Dobry hotel ! ! ! Pyszne jedzenie...Wiele ró ż nych wycieczek)))
Radzimy przejechać się Jeepem Safari, nie poż ał ujesz!!!! !
Jeś li pó jdziesz do CLUB PACHA, wypró buj MOJITO - to klasa!! !
Generalnie radzę każ demu, kto idzie na odpoczynek, nie poż ał ujesz !! !
Nie zapomnij o prawach w domu, wypoż yczenie samochodu 38 euro, drogi fajne, jest co zobaczyć...
Odważ yć się...))))))
Музей Сальвадора Дали Вид с отеля PORT AVENTURA Экскурсия Джипы Сафари Монтсеррат Барселона Экскурсия Джипы Сафари Вид с отеля
аватар Leo21
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Obecnie jestem w tym hotelu. Gł ó wnym plusem jest jego lokalizacja. Nie ma innych korzyś ci. Kupiliś my pokó j z widokiem na morze, widok przepię kny, nadpł ata jest tego warta. Mamy obiadokolację , są owoce, ale jedzenie (w tym owoce) jest monotonne, prawie codziennie rano i wieczorem to samo. … Już ▾ Obecnie jestem w tym hotelu. Gł ó wnym plusem jest jego lokalizacja. Nie ma innych korzyś ci. Kupiliś my pokó j z widokiem na morze, widok przepię kny, nadpł ata jest tego warta. Mamy obiadokolację , są owoce, ale jedzenie (w tym owoce) jest monotonne, prawie codziennie rano i wieczorem to samo. Jakoś ć fast foodó w jest nieco powyż ej ś redniej. Zamiast sokó w nalewa się wodę chemiczną (prawie jak w Turcji, ale tam za dopł atą wyciska się soki z owocó w, ale tutaj tak nie jest). Jak w jednym ze starych filmó w z Mkrtchanem – „rano jajka sadzone, wieczorem jajecznica, niedł ugo bę dę gdakał! ” Bajeczki bywają wieczorami, rano zawsze jest to samo – ser, kieł basa, jajecznica, sał atka itp.

Po Turcji moją uwagę przykuł a ospał oś ć kelneró w – w poł owie ś niadania lub kolacji nie był o posprzą tanych okoł o poł owy stoł ó w. Jeś li nie ma wystarczają cej liczby kelneró w, zatrudnij wię cej.
Pamię tam, ż e w Turcji był cał y oddział kelneró w, latali jak meteoryty, przed zmianą otrzymywali od kierownika „kij” – w efekcie przy znacznie wię kszej liczbie wczasowiczó w usunię to prawie wszystkie stoliki. Tutaj kelnerzy narzucają się po europejsku - ile czasu, tyle do jedzenia. Sami nosimy brudne naczynia ze stoł ó w. Nie irytują ce, po prostu fakt.

Co do sprzą tania w pokoju - nie powiedział bym, ż e idealnie. Wł osy na zlewie, kurz i gruz w rogach, w ogó le nie docierają na balkon. Babcie sprzą tają , jakoś ć nie zależ y od dostę pnoś ci i wielkoś ci koń có wki. Aha i jeszcze jedno - na korytarzach są dywany, ale nie ma odkurzaczy, czyś ci się je szczotkami - dlatego na korytarzu nieustanny zapach starego kurzu.

Pogoda nie był a szczegó lnie szczę ś liwa, ale to prawdopodobnie za sprawą mroź nej wiosny i lata 2012 roku. Temperatura powietrza 23-25 ​ ​ stopni, morze jest zimne nawet w poł owie czerwca (kiedy przyjechaliś my, generalnie wiał silny wiatr i wyrzucana na brzeg bardzo zimna woda - chyba 16 stopni). Teraz jest 21, ludzie pł ywają.
W pobliż u hotelu do morza wchodzi rura o ś rednicy 40 centymetró w, któ ra najpierw schodzi pod ziemię , potem na 30 metró w pod wodą , a potem znó w pod ziemię . Doką d to zmierza, nie jest jasne. Wyglą da jak kanał ś ciekowy. Tutaj też był a o niej jedna recenzja, autorka nawet zauważ ył a zapach i zapytał a o nią obsł ugę hotelu. Personel hotelu nigdy się nie "rozdzieli" i bę dzie udawał , ż e sł yszy to po raz pierwszy. W przeciwnym razie nie bę dą mieli goś ci! A wysł anie go do gminy jest ró wnoznaczne z wysł aniem 3 listó w.

Na plaż y obok hotelu znajduje się prysznic, przed hotelem znajduje się kran do mycia stó p. Nie ma garderoby, nie mó wią c już o toaletach. Morze przy brzegu jest przez dł ugi czas pł ytkie, aby podejś ć do klatki piersiowej trzeba przejś ć okoł o 50 m. Piasek jest bardzo drobny i przyjemny, ale na plaż y wyraź nie nie ma wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich.

Niedocią gnię cia wakacji na plaż y został y zrekompensowane wycieczkami. 2 za w PortAventura - najbardziej ż ywe wraż enia.
W tym roku otwarto wysoką kolejkę gó rską – Shambhala, któ ra zapiera dech w piersiach, zwł aszcza po raz pierwszy. Za drugim razem to już normalne, zamiast strachu – przyjemnoś ć . Kolejki do gł ó wnych atrakcji - ś rednio pó ł godziny. Dobre wystę py. Polecić . Na trasie Tez-tour bilety są o 2 dni tań sze niż w samym Porto - dorosł y kosztuje 54 euro, dziecko - 44. Dzieci - do 10 lat.

Wybraliś my się na panoramiczną wycieczkę do Barcelony z wizytą przy ś piewają cych fontannach. Barcelona jest typowym europejskim miastem, oczywiś cie ma swoje zabytki. Turystó w jest bardzo duż o, tł umnie chodzą po utartych szlakach. Pojechaliś my z Planą , są tań sze niż Tez-Tour, o tej samej jakoś ci. Jak już wspomniano w jednej z recenzji, lepiej nie wypeł niać ankiety, ale samemu pojechać do Barcelony i kupić Bus Turistik. Nasza wycieczka okazał a się „galopem po Europie”, wszę dzie jest limit czasowy, z autobusu prawie nic nie widać (jedna radoś ć to klimatyzacja).
Nasz przewodnik „nadawał ” tylko w autobusie i dawał wskazó wki, jak się nie zgubić i nie spó ź nić . Niedaleko Sagrady Familii puś cił em się dookoł a katedry, nie był o czasu, ż eby wejś ć do ś rodka (tak, kolejki są cał y czas przyzwoite). Mieliś my szczę ś cie – mniej wię cej w poł owie „obwodnicy” przykleiliś my się do innej grupy z przewodnikiem po rosyjsku, wysł uchaliś my bardzo ciekawej opowieś ci o katedrze oraz o tym, jak został a i jest budowana.

Pię kne miasto - Taragona. Znajdują się tam pozostał oś ci rzymskich budowli - forum, amfiteatr itp. Jedyne, co mnie zaalarmował o, to obecnoś ć przed nim duż ego zakł adu chemicznego. Ale fajki nie wydawał y się palić , nie psuł y powietrza. Nie wiem, co tam robią , widział em tylko, ż e był podzielony na kilka sektoró w przez ró ż ne firmy.

TAK, a co gorsza – w Negresco nie ma sportó w wodnych. NIC! To znaczy, to tylko hotel. I widział em znacznie lepsze europejskie 4-gwiazdkowe hotele - ze ś wież ymi sokami na ś niadanie, z urozmaiconym menu i bardziej przyjaznym personelem.
Tak, prawie zapomniał em - dlaczego 4 teztur. Kiedy dotarliś my na lotnisko, osoba spotkania nie mogł a od razu znaleź ć naszego autobusu, obwió zł wszystkich turystó w po lotnisku - najpierw w jedną stronę , potem w drugą . Z torbami i dzieć mi.

Jeś li chodzi o rosyjskoję zyczną dziewczynę w recepcji hotelu (chyba ma na imię Natalia). Stosunek do klientó w na poziomie scoop, jakby nie musieli nam sł uż yć za nasze pienią dze, ale coś im zawdzię czamy. Wymyś lił a jakieś pytanie, mimo ż e zobaczył a, ż e ​ ​ czekam, rozpoczę ł a dł ugą rozmowę po hiszpań sku z innym menedż erem. Po odczekaniu kilku minut udał em się na drugi koniec baru, aby obejrzeć reklamę . Po kilku minutach zaczę ł a dawać mi znaki - na przykł ad, gdzie jestem i czego chcę . Powiedział em: „Jesteś zaję ty, wię c wyszedł em”. Zamiast przeprosin usł yszał em - "Tak, jestem zaję ty, musiał em dokoń czyć sprawę z poprzednim klientem, ale nie moż esz się doczekać? ". Gdyby to był o tylko - "przepraszam, sł ucham cię " - wszystko był oby dobrze.
Ale potem „Ostap cierpiał ”. Wyraził em jej pretensje, ż e moż na rozmawiać z koleż anką nawet wtedy, gdy klienci nie czekają , w odpowiedzi usł yszał em duż o wię cej o „rosyjskich turystach”, ż e „z jakiegoś powodu cudzoziemcy potulnie czekają , ale nasze prawa są jest pompowana”. Najwyraź niej nie ja pierwszy się do niej zwró cił em.

Zauważ ył em, ż e każ dy moż e wejś ć do hotelu i wygrzewać się przy basenie. Widział em kilka razy, jak pary podjeż dż ają samochodem do hotelu, spę dzają czas przy basenie (wcale nieduż ym), a potem wychodzą . Hotel nie ma kontroli.

Salou to przyjemne miasto, na centralnych ulicach jest sporo ludzi, ale tam jest spacer, zwł aszcza mł odzi ludzie.

W niedziele w pobliż u Taragony odbywa się targ - pchli targ plus targ owocó w i warzyw. Autobus Plana jeź dzi tam co 15-30 minut. Kupiliś my tam owoce - bardzo tanio (brzoskwinie, morele, czereś nie - 2 kg za 3 euro), jest wino, oliwa, oliwki, wę dliny i wszelkiego rodzaju inne owoce.
Z rzeczy, nic specjalnego, gł ó wnie chiny i tanie lokalne, gł ó wnie arabskie kobiety roją się wokó ł zawalenia „wszystko za 2-3-5 euro”.

Wniosek - nie spodoba się to każ demu, kto wybiera się na wakacje na plaż y all inclusive, takie jak Turecka, Hiszpania. Tutaj obsł uga nie jest tak wydajna, w dodatku bę dziesz musiał wydać sporo pienię dzy - na wycieczki, jedzenie, napoje, rozrywkę .
аватар tash99
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 8.0
Od 7.09 do 17.09 odpoczywaliś my w hotelu Best Negresco II. Wybraliś my hotel na dł ugi czas i zdecydowaliś my się na ten. Jak na 4 * hotel jest bardzo dobry. Znajduje się godzinę lub wię cej od lotniska w Barcelonie. Hotel skł ada się z dwó ch budynkó w, któ re są oddzielone mał ą uliczką . … Już ▾ Od 7.09 do 17.09 odpoczywaliś my w hotelu Best Negresco II. Wybraliś my hotel na dł ugi czas i zdecydowaliś my się na ten. Jak na 4 * hotel jest bardzo dobry. Znajduje się godzinę lub wię cej od lotniska w Barcelonie.
Hotel skł ada się z dwó ch budynkó w, któ re są oddzielone mał ą uliczką . Pokoje są doś ć przestronne jak na Hiszpanię . Wszystkim, któ rzy zarezerwują pokoje w tym hotelu radzę nie ską pić się i wybrać widok na morze. Jak mó wi się , ż e standardowe pokoje wychodzą na las sosnowy, có ż , nie jest to do koń ca prawda. Pod oknem mieliś my trzy sosny i tyle...nie nazwał bym tego zagajnikiem. . Chcieliś my dopł acić i przesią ś ć się na pokó j z widokiem na morze, ale w recepcji powiedzieli, ż e wszystkie pokoje są zaję te i nie bę dą mogli nas zmienić . Musiał em zostać z widokiem na „gaj”. ))) W pokoju telewizor pokazuje pierwszy kanał , nie mogę powiedzieć , ż e jest dobry ...w porzą dku, komicy są stale pokazywani na drugim rosyjskim kanale, ale oglą danie go prawie niemoż liwe, bo faluje a dział ka.
Na wielu stronach widział em, ż e był o napisane, ż e lodó wka był a pł atna, ale nie był o tak, ż e moż na z niej korzystać cał kowicie bezpł atnie. Sejf w pokoju za opł atą , moż na go wypoż yczyć pł acą c w recepcji.
Jedzenie jest na najwyż szym poziomie. Wzię liś my 2 posił ki dziennie (ś niadanie, obiadokolacja). Na ś niadanie przygotowywano naleś niki i jajecznicę , zawsze był o kilka rodzajó w kieł basy i sera. Ró ż ne wypieki, duż o owocó w (jabł ka, ś liwki, melon, arbuz, brzoskwinie i nektarynki itp. ). Kilka rodzajó w sokó w i moż na zrobić sobie kawę lub herbatę (w ekspresie).
Na obiad zawsze był o pod dostatkiem mię sa i ryb. Codziennie zastawiano osobny stó ł albo z ró ż nymi odmianami kieł basy i mię s (w tym z szynką krajową i kieł basą suszoną na sucho), albo z serem (zaczynają c od zwykł ych odmian, a koń czą c na serze pleś niowym). Zawsze był bardzo bogaty sł odki stó ł , galaretka, a takż e lody. Chcę zauważ yć , ż e podczas kolacji wszystkie napoje są pł atne!
A w poró wnaniu do cen w supermarkecie ró ż nią się o rzą d wielkoś ci! ! !
Niedaleko hotelu znajdują się supermarkety, w któ rych w razie potrzeby moż na kupić sok i wodę oraz wiele innych smacznych rzeczy.
Plaż a jest bardzo blisko hotelu. W Hiszpanii wszystkie plaż e są miejskie, wię c leż aki i parasole są pł atne. w sklepach moż na kupić matę za 3 euro i parasol za 9 euro. W rzeczywistoś ci wię kszoś ć turystó w wł aś nie to robi. Ponieważ plaż a jest miejska, nie powiem, ż e jest bardzo czysta ...widzieliś my, ż e sprzą tają ją rano, ale nadal jest brudna i jest duż o mró wek!
W hotelu jest przyzwoity basen, leż aki przy basenie są bezpł atne, ale po co basen, jeś li jest tak cudowne morze ! ! !
Chciał bym pochwalić personel hotelu. Bardzo sympatyczni, zaró wno w recepcji jak i kelnerach. Recepcja zawsze stara się pomó c. Bardzo sł abo znają rosyjski, w wię kszoś ci mó wią po angielsku.
Z rosyjskoję zycznego personelu tylko dwie osoby w recepcji, dziewczyna Oksana i mł ody czł owiek, nie pamię tali imienia. Jeś li pojawią się problemy, moż na je znaleź ć , jak obwiniał em, w zależ noś ci od dyż uru, albo w pierwszym, albo w drugim budynku.

Dobrego wypoczynku!
Корпус I пляж Холл отеля Best Negresco II


awatara skunkone
Na Costa Dorada jedziemy na majowe wakacje, kiedy woda w morzu jest jeszcze zimna. P: Czy hotel posiada basen, w którym można pływać o tej porze roku? Dzięki!
5 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara Dimok2807
Witam, w hotelu odpoczniemy latem 2014. Na pewno pojedziemy pociągiem do Barcelony. Jakie zabytki polecasz odwiedzić w Barcelonie?
9 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara Dimok2807
Cześć! Powiedz mi, proszę, w głównej restauracji hotelu w systemie all inclusive, czy jest a la carte?
9 lat wstecz  •  brak subskrybentów brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Świecąca fontanna Salou
Ocena 9.5
Hiszpania, Costa Dorada
Pomniki i pomniki, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Park wodny Costa Caribe
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Rozrywka, Wypoczynek
Bar Róża i Korona
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в живописном тихом районе курорта, в отдельной бухте, берег которой покрыт густой хвойной растительностью. Домашняя атмосфера и отличная кухня сочетаются с высоким уровнем сервиса и вниманием к каждому гостю. Отель как нельзя лучше подойдет для туристов, предпочитающих спокойный отдых. Входит в группу отелей BEST HOTELS.

Построен в 1999 году, реконструирован в 2007–2008 годах.

Lokalizacja В 108 км от аэропорта Барселоны, в 10 км от аэропорта города Реус, в 10 км от города Таррагона, находится в 2,5 км от центра города Салоу и 100 м от пляжа.
W hotelu

-Терраса для загорания

-Услуги врача

-Обмен валюты

-Почта/факс

-Автостоянка

-2 открытых бассейна с пресной водой

-Бассейн для детей

-Детская площадка

-Анимационная программа

-Дискотека для детей

-Детская кроватка (бесплатно)

-Ресторан с международной кухней (шведский стол)

-Бар в холле отеля (09:00–24:00)

-Снек-бар у бассейна

Opis pokoi

100 номеров.

W pokojach

-Ванная комната с ванной и душем

-Кондиционер

-Спутниковое TВ

-Телефон в комнате

-Холодильник (платно)

-Сейф (платно)

-Пол – плитка

-Уборка номера – ежедневно

-Смена полотенец – ежедневно

-Смена белья – 2 раза в неделю

FAQ